Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy Przytoczna

L.p.

Stanowisko

Nazwa rejestru

Podstawa prawna utworzenia rejestru publicznego

Dane teleadresowe osoby prowadzącej rejestr

Zakres informacji zgromadzonych w rejestrze

Dane, które podlegają ochronie z uwagi na ochronę informacji niejawnych lub innych ustaw

1

Inspektor ds. kadr i obsługi rady gminy

Rejestr uchwał Rady Gminy

§ 48 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa  Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Z 1999r. Nr 112, poz. 1319 ze zmianami)

Anna Woźna

tel. 95 749 43 17

rada.gminy@przytoczna.pl

W zależności od rodzaju sprawy, które reguluje

jawne

2

Inspektor ds. kadr i obsługi rady gminy

Rejestr wniosków i opinii komisji Rady Gminy

§ 48 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa  Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Z 1999r. Nr 112, poz. 1319 ze zmianami)

Anna Woźna

tel. 95 749 43 17

rada.gminy@przytoczna.pl

Sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów

Jawne, z wyjątkiem danych osobowych, w sprawie których złożono wniosek

3

Inspektor ds. kadr i obsługi rady gminy

Rejestr interpelacji i wniosków radnych

§ 48 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa  Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Z 1999r. Nr 112, poz. 1319 ze zmianami)

Anna Woźna

tel. 95 749 43 17

rada.gminy@przytoczna.pl

Sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym

jawne

4

podinspektor ds. obsługi organizacyjno- administracyjnej urzędu i wójta

Rejestr skarg i wniosków

Art. 254 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 j. t. ze zmian.)

Monika Piechowiak
Tel. 95 749 43 11
ug@przytoczna.pl

Imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy, przedmiot skargi (wniosku), jednostka (osoba) załatwiająca sprawę, data wpływu, termin załatwienia, sposób załatwienia

Ochronie podlegają dane osobowe. Ustawa o ochronie danych osobowych

5

Inspektor ds. kadr i obsługi rady gminy

Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw

§21 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Prezesa  Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Z 1999r. Nr 112, poz. 1319 ze zmianami)

Anna Woźna

tel. 95 749 43 17

rada.gminy@przytoczna.pl

Dane osobowe osoby upoważnionej, zakres upoważnienie

Ochronie podlegają dane osobowe. Ustawa o ochronie danych osobowych

6

podinspektor ds. obsługi organizacyjno- administracyjnej urzędu i wójta

Zbiór zarządzeń Wójta

§ 48 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa  Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Z 1999r. Nr 112, poz. 1319 ze zmianami)

Monika Piechowiak

Tel. 95 749 43 11
ug@przytoczna.pl

W zależności od rodzaju sprawy, które reguluje

jawne

7

Inspektor ds. kadr i obsługi rady gminy

Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych

Art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
 o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2002 Nr 101, poz. 926 j. t. ze zmianami)

Anna Woźna

tel. 95 749 43 17

rada.gminy@przytoczna.pl

Imię i nazwisko osoby upoważnionej, data nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, identyfikator

Imię i nazwisko osoby upoważnionej, identyfikator

8

Kierownik

Urzędu Stanu

Cywilnego

Księgi Stanu Cywilnego

Art. 5 i 5a ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo
 o aktach stanu cywilnego
 (Dz. U. Z 2004r. Nr 161, poz.1688)

Irena Klusek

tel. 95 749 43 15

usc@przytoczna.pl

.Akty urodzenia, małżeństwa oraz zgonu

Wszystkie  dane zawarte w aktach na podstawie Prawa o aktach stanu cywilnego i ustawie o ochronie danych osobowych

9

Inspektor ds. obsługi administracyj-
no -biurowej USC i ewidencji ludności

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Art.44a i Art. 44e  ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 j. t. ze zmianami)

Irena Klusek

tel. 95 749 43 15

usc@przytoczna.pl

Imię, nazwisko, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców data i miejsce zameldowania na pobyt stały i czasowy, stan cywilny, numer i seria dowodu osobistego. PESEL.

 Wszystkie informacje zawarte w aktach na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

10

Inspektor ds. obsługi administracyj
no -biurowej USC i ewidencji ludności

Ewidencja wydanych i utraconych  dowodów osobistych

Art.44e ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 j. t. ze zmianami)

Irena Klusek

tel. 95 749 43 15

usc@przytoczna.pl

Imię, nazwisko, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców data i miejsce zameldowania na pobyt stały i czasowy, stan cywilny, numer i seria dowodu osobistego. PESEL

Wszystkie informacje zawarte w aktach na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

11

Inspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej

Ewidencja działalności gospodarczej

Art. 7a ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 1999r. Prawo  działalności gospodarczej (Dz. U.
 Nr 101, poz. 1178 ze zmianami)

 

Krzysztof Cebula
tel. 95 749 43 12

rolnictwo@przytoczna.pl

Imię, nazwisko, nazwa, siedziba adres zamieszkania, PESEL. NIP, określenie przedmiotu działalności gospodarczej PKD, miejsce wykonywania działalności

Ewidencja jawna, w tym dane osobowe w niej zawarte. Podstawa art. 7a ustawy Prawo  działalności gospodarczej

12

Pełnomocnik wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w detalu

Art. 18 ust. 1, Art., 181 i 183 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 Nr 70, poz. 473 j. t. ze zm.)

Beata Cieślak

tel. 95 749 43 11

ug@przytoczna.pl

Nazwa podmiotu, adres punktu sprzedaży rodzaj alkoholu na który wydano zezwolenie, data wydania i data ważności zezwolenia, miejsce spożycia alkoholu

Nie podlegają ochronie na podstawie art. 183 ustawy o wychowaniu w trzeźwości...

13

Pełnomocnik wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w gastronomii

Art. 18 ust. 1 i Art.. 183 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 Nr 70, poz. 473 j. t.. ze zm.)

Beata Cieślak

tel. 95 749 43 11

ug@przytoczna.pl

Nazwa podmiotu, adres punktu gastronomicznego, rodzaj alkoholu na który wydano zezwolenie, data

 wydania i data ważności zezwolenia, miejsce spożycia alkoholu

Nie podlegają ochronie na podstawie art. 183 ustawy o wychowaniu w trzeźwości...

14

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami,  mieniem komunalnym i mieszkaniowym

Ewidencja zezwoleń na transport regularny

Art. 18 ust.1 pkt. 1a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 j. t.  ze zmianą Dz. U. Z 2007r. Nr 176, poz. 1238)

 

Marcin Kułak
tel. 95 749 43 12

nieruchomosci@przytoczna.pl

Zbiór wydanych zezwoleń w tym: dane przedsiębiorcy, przebieg linii przewozu w tym miejsce początkowe i docelowe, data ważności zezwolenia. Załącznikiem jest obowiązujący rozkład jazdy.

Nie podlegają ochronie

15

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami,  mieniem komunalnym i mieszkaniowym

Ewidencja licencji TAXI

Art. 7 ust.2 pkt. 2a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 j. t.  ze zmianą Dz. U. Z 2007r. Nr 176, poz. 1238)

 

Marcin  Kułak
tel. 95 749 4312

nieruchomosci@przytoczna.pl

Zbiór wydanych licencji w tym: dane przedsiębiorcy: imię, nazwisko lub nazwa, adres lub siedziba. Obszar przewozów, czas na jaki udzielono licencji

Nie podlega ochronie

16

Inspektor ds. planowania przestrzennego i ewidencji mienia komunalnego

Ewidencja numeracji porządkowej nieruchomości

Art. 47a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 j. t. ze zm.)

Sylwia Szlachetko
tel. 95 749 4316

budownictwo@przytoczna.pl

Numery porządkowe nieruchomości z terenu gminy

Nie podlega ochronie

17

podinspektor ds. obsługi organizacyjno- administracyjnej urzędu i wójta

Dziennik korespondencyjny

§ 21 ust.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r.  w sprawie Instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zmianami

Monika Piechowiak

 

tel. 95 749 43 10

ug@przytoczna.pl

Dane nadawcy: imię nazwisko lub nazwa, adres, data wpływu, określenie sprawy

Dane osobowe. Ustawa o ochronie danych osobowych

18

Inspektor ds. kadr i obsługi rady gminy

Zbiór przepisów gminnych

Art.28 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz.449 j. t.)

Anna Woźna

tel. 95 749 43 17

rada.gminy@przytoczna.pl

W zależności od rodzaju sprawy, które reguluje

Jawne

19

 Pełnomocnik

d/s informacji

niejawnych

Ewidencja osób posiadających dostęp do informacji niejawnych

Art.48 ustawy z dnia 22 stycznia 1999r.
ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 j. t.)

 

tel. 95 749 89 107

sektetarz@przytoczna.pl

Imiona i nazwiska osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi  wiąże sie dostęp do informacji niejawnych oraz wykaz tych stanowisk

Niejawny, art. 48 ust. 3stawy o ochronie informacji niejawnych

20

Inspektor ds. planowania przestrzennego i ewidencji mienia komunalnego

Ewidencja zabytków nieruchomych

Art.22 ust.4ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U.  Nr 162,poz 1568 ze zmianami)

Sylwia Szlachetko

tel. 95 749 43 16

budownictwo@przytoczna.pl

Zbiór kart adresowych zabytków z podaniem: rodzaju zabytku, jego nazwy i miejsce jego położenia (adres)

Nie podlega ochronie

21

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami,  mieniem komunalnym i mieszkaniowym

Ewidencja pól biwakowych

Art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r.

 Nr 223, poz. 2268 ze zmianami )

 

Marcin Kułak
tel. 95 749 4312

nieruchomosci@przytoczna.pl

Nazwa i lokalizacja pola biwakowego, określenie osoby lub podmiotu prowadzącego pole biwakowe, informacja o ilości miejsc

Nie podlega ochronie

22

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami,  mieniem komunalnym i mieszkaniowym

Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r.

 Nr 223, poz. 2268 ze zmianami

 

Marcin Kułak
tel. 95 749 4312

nieruchomosci@przytoczna.pl

Nazwa i adres obiektu, określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie informacja o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług, informacja o liczbie miejsc hotelowych.

Nie podlega ochronie

23

Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Rejestr wydanych zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych

Art. 47, ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomani
 (Dz. U. Nr 179, poz. 1485)

Krzysztof Cebula

tel. 95 749 43 12

rolnictwo@przytoczna.pl

Zbiór decyzji Wójta określających: podmiot dla którego wydano decyzję, numer kolejny zezwolenia, odmianę maku lub konopi włóknistych, powierzchnia uprawy, numer działki na której będzie prowadzona uprawa, termin ważności,

Dane osobowe osób fizycznych, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

24

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami,  mieniem komunalnym i mieszkaniowym

Ewidencja dróg gminnych i obiektów mostowych

Art. 10, ust. 11 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 j. t. ze zmianami)

 

Marcin Kułak
tel. 95 749 43 12

nieruchomosci@przytoczna.pl

Zbiór książek drogi, dzienniki objazdu dróg, książka obiektu mostowego karta obiektu mostowego , wykaz obiektów mostowych i przepustów.

Nie podlegają ochronie

25

Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Art. 3, ust.3 pkt. 1 ustawy z dnia 13września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2005r. Nr 236, poz. 2008 j. t.)

Krzysztof Cebula

tel. 95 749 4312

rolnictwo@przytoczna.pl

Imię , nazwisko lub nazwa adres nieruchomości

Dane osobowe osób fizycznych, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

26

Inspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej

Ewidencja przydomowych oczyszczalni

Art. 3, ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 13września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U.  2005r. Nr236, poz. 2008 j. t.)

Krzysztof Cebula

tel. 95 749 43 12

rolnictwo@przytoczna.pl

Imię nazwisko, lub nazwa, adres lokalizacja oczyszczalni i jej typ

Dane osobowe osób fizycznych, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

27

Inspektor ds. gospodarki odpadami

Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych

Art. 3, ust.3 pkt. 3 ustawy z dnia 13września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2005r. Nr 23, poz. 2008 j. t.)

Katarzyna Sommerfeld

tel. 95 781 41 11

gospodarka.odpadami@przytoczna.pl

Imię nazwisko, lub nazwa, adres lokalizacja nieruchomości, numer i datę zawarcia umowy, odbiorcę nieczystości .

Dane osobowe osób fizycznych, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

28

Inspektor ds. gospodarki odpadami

Ewidencja wydanych zezwoleń na wytwarzanie odpadów

Art. 18 ust 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 j. t. ze zm.)

Katarzyna Sommerfeld

tel. 95 781 41 11

gospodarka.odpadami@przytoczna.pl

Zbiór kopii wydanych przez wojewodę lub starostę pozwoleń na wytwarzanie odpadów

Nie podlega ochronie

29

Inspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej

Ewidencja o zbierających zużyty sprzęt  elektroniczny i elektryczny

Art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495)

Krzysztof Cebula

tel. 95 749 43 12

rolnictwo@przytoczna.pl

Zbiór informacji o podjęciu działalności zbierania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego składanych przez podmioty lub osoby zajmujące sie zbiórką, Zawiera: firmę

oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres zbierającego, adres punktów zbierania zużytego sprzętu w tym punktów zbierania sprzętu

Nie podlega ochronie prawnej

30

Inspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej

Ewidencja urządzeń, pomieszczeń oraz wyrobów zawierających azbest

§ 7 ust 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest

wykorzystywany azbest(Dz. U. Nr 192, poz. 1876)

Krzysztof Cebula

tel. 95 749 43 12
rolnictwo@przytoczna.pl

Zbiór informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania - dotyczy osób fizycznych

Dane osobowe osób fizycznych, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

31

Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Rejestr wydanych zezwoleń na hodowlę lub utrzymanie psów ras agresywnych

Art.10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 j. t.)

Krzysztof Cebula

tel. 95 7494 312
rolnictwo@przytoczna.pl

Zbiór wydanych zezwoleń w tym; ,adres wnioskodawcy, pochodzenie psa, wiek

Dane osobowe osób fizycznych, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

32

Inspektor ds. planowania przestrzennego i ewidencji mienia komunalnego

Rejestr miejscowych planów zagospo -darowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę

Art. 31 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.  717)

Sylwia Szlachetko

tel. 95 749 43 16
budownictwo@przytoczna.pl

Ustalenia planistyczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego

Nie podlegają ochronie

33

Inspektor ds. planowania przestrzennego i ewidencji mienia komunalnego

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Art. 57, ust. 2  ustawy s dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.  717)

Sylwia Szlachetko

tel. 95 749 43 16
budownictwo@przytoczna.pl

Ustalenia planistyczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego

Nie podlegają ochronie

34

Inspektor ds. planowania przestrzennego i ewidencji mienia komunalnego

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Art. 67 ustawy s dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.  717)

 

Sylwia Szlachetko

tel. 95 749 43 16
budownictwo@przytoczna.pl

Imię, nazwisko wnioskodawcy, przedmiot decyzji, oznaczenie nr nieruchomości.

Dane osobowe osób fizycznych, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

35

Sekretarz gminy

Rejestr Instytucji Kultury

Art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 13, poz. 123 j. t. ze zm.)


Justyna Kucharyk

tel. 95 749 89 107
sekretarz@przytoczna.pl

Oznaczenie instytucji kultury, organizacja, mienie, przekształcenia

Rejestr jest jawny

36

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Ewidencja zwrotów podatku akcyzowego

Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej(Dz. U. Nr 52, poz. 379)

Mariola Bierka
tel. 95 749 43 13

podatki-wymiar@ przytoczna.pl

Imię, nazwisko, adres, NIP, PESEL, Powierzchnia użytku rolnego

Dane osobowe osób fizycznych, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

37

Inspektor ds. windykacji podatków i opłat

Wykaz wymiarowy podatników od środków transportowych

Art. 1 i 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o opłatach i podatkach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 j. t. ze zmianami)

Tomasz Serowik

tel. 95 749 43 13
podatki-windykacja @przytoczna.pl

Zbiór deklaracji podatku od środków transportowych

Dane osobowe osób fizycznych, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

38

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Ewidencja wydanych zaświadczeń

Ustawa z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego(Dz. U. z 2000  Nr 98, poz. 1071j. t. ze zmian.)

Mariola Bierka
tel. 95 749 43 13

podatki-wymiar@ przytoczna.pl

Imię, nazwisko, adres, NIP, położenie działki, informacja o dochodach z gospodarstwa

Dane osobowe osób fizycznych, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

39

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Ewidencja podatkowa nieruchomości

Art. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 j. t. ze zmianami)

Mariola Bierka
tel. 95 749 43 13

podatki-wymiar@ przytoczna.pl

Dane niezbędne do wymiaru poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Dane osobowe osób fizycznych, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

40

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Wykaz udzielonych umorzeń, odroczeń rozłożenia na raty, ulg.

Art. 14 pkt. 2 lit. e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmian.)

Mariola Bierka
tel. 95 749 43 13

podatki-wymiar@ przytoczna.pl

Imię, nazwisko , nazwa osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, wysokość kwot oraz przyczynę.

Nie podlega ochronie

41

sekretarz gminy

Ewidencja przedszkoli, szkól i placówek niepublicznych

Art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j. t. ze zm.)

Justyna Kucharyk

tel. 881 939 281

oswiata@przytoczna.pl

Oznaczenie osoby prowadzącej, adres, nazwa typ i rodzaj szkoły lub placówki, miejsce prowadzenia, adres szkoły lub placówki

Dane osobowe osób fizycznych, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

42

sekretarz gminy

Baza danych oświatowych

Art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej
(Dz. U. Nr. 49 poz. 463 ze zm.)

Justyna Kucharyk

tel. 881 939 281

oswiata@przytoczna.pl

Zbiór danych z baz danych oświatowych szkół i placówek oświaty

Dane osobowe osób fizycznych, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

43

Inspektor ds. obsługi administracyj
no -biurowej USC i ewidencji ludności

Stały rejestr wyborców

Art.11 ust 10 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Irena Klusek

tel. 95 749 43 15

usc@przytoczna.pl

Spis wyborców z podaniem nazwiska, imion, imienia ojca, daty urodzenia, PESEL, adresu zamieszkania

Dane osobowe osób fizycznych, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

44

Inspektor ds. kadr i obsługi rady gminy

Rejestr jednostek pomocniczych Gminy

§43 ust. 10 Statutu Gminy Przytoczna

Anna Woźna

tel. 95 749 43 17

rada.gminy@przytoczna.pl

Wykaz sołectw i ich zasięg

jawny

45

Inspektor ds. windykacji podatków i opłat

Rejestr zaświadczeń - o niezaleganiu w podatkach

Art. 306 j, pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 5, poz. 60 ze zm.)

    Tomasz Serowik
tel. 95 749 43 13
podatki-windykacja @przytoczna.pl

Nr ewidencyjny zaświad -czenia, data wpływu żądania (zgody), treść wniosku, sposób załatwienia (data wydania, treść zaświad -czenia, podpis pracownika prowadzącego rejestr, sposób doręczenia)

Dane osobowe osób fizycznych, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych