<>

Ogłoszenie nr 510186889-N-2020 z dnia 28-09-2020 r.

Gmina Przytoczna: „Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Polnej 17 w Przytocznej ETAP I”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 569691-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Przytoczna, Krajowy numer identyfikacyjny 21096682300000, ul. ul. Rokitniańska  4, 66-340  Przytoczna, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0-95 7494310, e-mail zca@przytoczna.pl, faks 095 748 91 13. 
Adres strony internetowej (url): www.przytoczna.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Polnej 17 w Przytocznej ETAP I”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

RIG.271.6.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie elewacji budynku szkoły, w ramach zadania, pn.:„Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Polnej 17 w Przytocznej – ETAP I”. Zakres inwestycji obejmuje: - hydroizolację i docieplenie strefy cokołowej ścian zewnętrznych, - docieplenia ścian zewnętrznych nadziemia budynku, - wymiany rur spustowych, parapetów i obróbek blacharskich, - wykończenia elewacji wraz z tynkami i malowaniem, - wymiany i korekty położenia elementów instalacyjnych w rejonie elewacji, - wymiany drzwi piwnicznych, - remontu schodków zewnętrznych przy zejściu do piwnicy, - wykonaniu opasek wokół remontowanej elewacji z odtworzeniem nawierzchni w pasie wokół budynku. UWAGA! Dokumentacja projektowa dotyczy remontu całości budynku szkoły. Niniejszym przetargiem objęty jest wyłącznie ETAP I zadania, a mianowicie wykonanie prac na elewacji frontowej (od strony ul. Lipowej) oraz bocznej z rampą (od strony ul. Polnej). 2. Szczegółowy zakres robót przedstawiają następujące dokumenty: 1) Dokumentacja projektowa, załącznik nr 8 do SIWZ, 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- STWIORB, załącznik nr 9 do SIWZ, 4) Przedmiar robót, załącznik nr 10 do SIWZ. 3. Dodatkowe ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia. 1) Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem należy prowadzić zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, STWIORB oraz przedmiarem robót. 2) Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się z miejscem prowadzenia robót. 3) Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt uzgodni tymczasowe zajęcie terenów niezbędnych do prowadzenia robót. 4) Po wykonaniu inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu robót i przyległej infrastruktury drogowej do stanu pierwotnego. 5) Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wbudowania, a pochodzące z prowadzonych robót, wymagające wywozu będą stanowiły własność Wykonawcy. Wywóz i utylizacja urobku będzie stanowiła koszt Wykonawcy, który należy skalkulować w cenie jednostkowej wykonywanych prac. 6) W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentacji projektowej, w przedmiarze oraz w STWIORB, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.30 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający- w odniesieniu do wskazanych w dokumentacji przetargowej nazw (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt- dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych a znajdujących się w dokumentacji. W przypadku ujęcia przez Wykonawcę w ofercie, a następnie zastosowania innych materiałów niż podane w dokumentacji tj. w projekcie, przedmiarze robót, STWIORB wykonawca obowiązany jest wykazać, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez złożenie stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały. 7) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności objęte zakresem przedmiotu umowy, określonym we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ), w tym prace fizyczne oraz operatorów sprzętu, jeśli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1043 ze zm.). 8) Zakres wymagań dotyczący zatrudniania pracowników przez Wykonawców i Podwykonawców określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Kody robót CPV: 45214000-0 Robot budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45214000-0

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/09/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 258409.89 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  8 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Malarz Bis Tomasz Gabarkiewicz 
Email wykonawcy: malarzedwa@op.pl 
Adres pocztowy: ul. Marszałka Piłsudzkiego 13/2 
Kod pocztowy: 66-440 
Miejscowość: Skwierzyna 
Kraj/woj.: lubuskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 266371.33 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 266371.33 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 332078.77 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

 

Z up. Wójta Gminy Przytoczna

/-/Karolina Konopa

Zastępca Wójta