Przytoczna, dnia 23.09.2020 r.

Znak sprawy: B.6733.9.2020                                                       

                                            

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Przytoczna działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz., 293 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2020 r., poz. 256 ze zm.),

 

zawiadamia

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej
i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 546, 110/1, 126/16, 126/15, 126/14, 126/13, 126/12, 126/11, 126/10, 126/9, 126/2, 126/1 w obrębie Lubikowo, gmina Przytoczna.

 

W związku z powyższym osoby mające interes prawny, mogą złożyć odpowiedź na zawiadomienie wszczynające postępowanie w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski można składać w formie ustnej do protokołu, pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej (budownictwo@przytoczna.pl lub ug@przytoczna.pl).

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki i Ochrony Środowiska - Urząd Gminy Przytoczna ul. Rokitniańska 4, pokój nr 4 (parter) po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu i godziny spotkania (tel. 95 749 43 16).

 

 

 

 

Wójt Gminy

/-/ Bartłomiej Kucharyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce wywieszenia:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przytoczna
  2. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Przytoczna