Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przytoczna

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przytoczna"

Znak sprawy: SP.271.AZB.3.2020                                Przytoczna, dnia 06.08.2020 r.

 

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz.U. z 2019 poz. 1843).

 

I.       Zamawiający:  Gmina Przytoczna

Adres do korespondencji: ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna, tel. 957494311,  faks 957489113

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przytoczna”

 

II.    Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na demontażu, załadunku, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przytoczna.

2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Usuwanie azbestu
z terenu gminy Przytoczna” współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ramach Programu NFOŚiGW pn.: Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2 – „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

a) Demontaż, załadunek, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
z nieruchomości na terenie Gminy Przytoczna, a mianowicie:

L.p.

Obręb

Szacunkowa
ilość w m2

1

Chełmsko

100

 

b) Załadunek, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Przytoczna, a mianowicie:

L.p.

Obręb

Szacunkowa
ilość w m2

1

Nowiny

50

2

Chełmsko

70

3

Rokitno

50

4

Przytoczna

200

5

Przytoczna

50

 

4. Łączna szacunkowa powierzchnia, z której należy pozyskać odpady zawierające azbest:

520 m2 = 5,72 Mg  (gdzie 1 m2  = 11 kg)

5.  Łączna szacunkowa masa odpadów zawierających azbest  - 5,720 Mg , w tym:

a)  do demontażu, transportu i utylizacji – 100 m2  = 1,100 Mg,

b)  do załadunku, transportu i utylizacji – 420 m2  = 4,620 Mg

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji nieruchomości określonych w pkt. 3 a i  b.  w związku z czym nie  może to skutkować jakimkolwiek roszczeniem Wykonawcy.

7. Zamawiający zastrzega, że podana ilość wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia  jest ilością szacunkową, w związku z tym zakres ten może ulec zmianie i będzie określony na podstawie faktycznych ilości odebranych wyrobów zawierających azbest. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Planowana ilość do usunięcia wyrobów zawierających azbest może ulec zmniejszeniu po uzasadnionej rezygnacji właściciela nieruchomości.

8. Wykonawca zobowiązuje się do:

a) w przypadku konieczności zajęcia pas drogowego uzyskanie stosownego zezwolenia u zarządcy drogi;

b) ważenia wyrobów zawierających azbest na każdej nieruchomości przy ich odbiorze,
a okoliczność zważenia odpadu i przejęcia odpadu musi zostać potwierdzona przez przedstawiciela Wykonawcy wykonującego tę czynność i wnioskodawcę usunięcia wyrobów zawierających azbest – zwanego dalej Wnioskodawcą;

c) przestrzegania przepisów BHP i bezpieczeństwa w trakcie wykonywania prac;

d) wykonania prac zgodnie ze stanem wiedzy technicznej, normami w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest;

e) własnym kosztem i staraniem urządzenia zaplecza dla wykonywanych prac oraz zabezpieczenia terenu, na którym trwa usuwanie azbestu zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami;

f) indywidualnego ustalenia daty i godziny zdjęcia wyrobów zawierających azbest
z Wnioskodawcą u którego ma być wykonywana usługa, tak aby termin był dogodny dla niego, jednak nie dłuższy niż do dnia 15.08.2020 roku;

g) przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy harmonogramu prac przedstawiającego terminy  wykonywania usług na posesjach;

h) demontażu, załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest zebranych z terenu Gminy Przytoczna (karta przekazania odpadu  na składowisko odpadów);

i) przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów do ostatecznej utylizacji, ponieważ utylizowane odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne;

j) w przypadku stwierdzenia wad w wykonawstwie prac, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie wzajemnie uzgodnionym przez strony;

k) uporządkowaniu terenu nieruchomości po zakończeniu robót oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych
i sanitarnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2010 r., Nr 162, poz. 1089).

l) sporządzenia dokumentacji fotograficznej nieruchomości, z których usunięto materiały zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac- w formie elektronicznej,

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także odszkodowawczą za zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowane działaniem związanym
z realizacją zadania opisanego w pkt. II zapytania ofertowego.

10. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwo nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe
w związku z realizacją zadania opisanego w pkt. II zapytania ofertowego.

11. Wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową, a mianowicie:

a) kartę przekazania odpadów sporządzoną pomiędzy Wykonawcą a składowiskiem odpadów azbestowych, potwierdzające m.in. wagę odebranych przez składowisko wyrobów zawierających azbest z rozbiciem na poszczególne posesje.

b) protokoły przekazania odpadów spisane przez właściciela/współwłaściciela posesji oraz Wykonawcy po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzające ilość odebranych wyrobów zawierających azbest z wskazaniem na demontaż i załadunek lub załadunek (z podaniem ich w ilości w Mg) oraz oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych,

c) pisemne oświadczenie właściciela/współwłaściciela posesji, na której przeprowadzane były prace, o braku uwag do wykonanego zadania.

d)  dokumentację fotograficzną nieruchomości, z których usunięto wyroby posiadające azbest w postaci zdjęcia przed i po wykonaniu prac – w formie elektronicznej.

12. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 sierpnia 2020 r.

13. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

14. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

15. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:

a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.            z 2020 poz. 797),

b) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1396),

c) ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2119, z późn zm.),

d) ustawą z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2020 poz. 154),

e) rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r.
w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824 z późn. zm.),

f) rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2010 r., Nr 162, poz. 1089),

g) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z rok 2020 poz. 154)

h) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 poz. 819).

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1.    Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:

a)    wypełniony Formularz ofertowo – cenowy wraz z oświadczeniem  – wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego,

b)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej wykonawcę,  o ile nie wynika to z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej należy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego kilku wykonawców.

2. Dokumenty załączone do oferty powinny mieć formę oryginału, bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną. Oświadczenia powinny mieć formę oryginału.

3.  Postepowanie prowadzone jest w języku polskim.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani Izabela Szewczyk pod nr tel. 881 935 510, nr faks: 957489113 adres e-mail promocja@przytoczna.pl.

VI. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin ich składania.

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy na zewnątrz.

2. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie
z dopiskiem:
„Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania, pn.:” „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przytoczna”, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca, w sekretariacie Zamawiającego, czas urzędowania sekretariatu: poniedziałek, wtorek czwartek w godzinach od 7:30 do 15:30, środa w godzinach 7:30 do 17:00, piątek w godzinach 7:30 do 14:00,  w pokoju nr 11 (sekretariat- I piętro) Urzędu Gminy Przytoczna, ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2020 roku do godz.13.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu w sposób podany powyżej.

3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy.

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję cenową. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.

6.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8.W przypadku złożenia oferty niekompletnej,  Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia brakujących dokumentów w wyznaczonym  terminie. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wymaganych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy.

9. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10. Zamawiający zastrzega, że wezwanie wykonawców do uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw oraz wyjaśnienia treści oferty będzie tylko jednorazowe. W przypadku nie uzupełnienia w/w dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw lub uzupełnienia dokumentów w sposób wadliwy nie spełniających wymagań Zamawiającego, bądź brak wyjaśnienia treści oferty lub wyjaśnienia
w sposób nie wystarczający będzie skutkować odrzuceniem oferty.

11. W przypadku, gdy oferta jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego i nie ma możliwości jej poprawienia i uzupełnienia, oferta podlega odrzuceniu.

VII. Kryteria oceny ofert.

1.  Jedynym kryterium oceny  ofert będzie cena  brutto (cena =100%).

2.  Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

                najniższa cena ofertowa brutto

C = ----------------------------------------------------- x 100 pkt

                cena brutto oferty badanej

VIII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Na załączonym formularzu ofertowo - cenowym, należy przedstawić cenę netto
i brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia oraz podać wartość podatku VAT.

2.  Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym również koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

4.  Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą
w złotych polskich.

IX. Dokumenty wymagane od Wykonawcy do podpisania umowy.

1.Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postepowaniu,  zobowiązany będzie do przedłożenia zamawiającemu przed podpisaniem umowy następujących dokumentów:

 1) aktualne zezwolenie na transport odpadów w zakresie wyrobów zawierających azbest.

 2) ważną umowę ze składowiskiem odpadów zajmujących się utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,

 3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

X. Informacje o formalnościach.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców na stronie BIP.

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.

3.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w przypadku gdy w wymaganym terminie nie wpłynie żadna oferta.

7. W przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.

8. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

XI. Obowiązek informacyjny RODO.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 730), dalej „RODO”, informuję, że:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Przytoczna jest Wójt Gminy Przytoczna z siedzibą 66-340 Przytoczna, ul. Rokitniańska 4 tel.: nr tel. 95 7494311, adres e-mail: ug@przytoczna.pl.

2)      administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora;

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, znak sprawy: SP.271.AZB.2.2020,                          

4)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)      obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

7)      w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8)      posiada Pani/Pan:

-     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

-     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

-     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)      nie przysługuje Pani/Panu:

-     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

Załączniki:

Formularz ofertowo-cenowy wraz z oświadczeniem

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                Wójt Gminy Przytoczna
                                                                                                                                                                                /-/ Bartłomiej Kucharyk

Metadane

Źródło informacji:Izabela Szewczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Izabela Szewczyk
Data wprowadzenia:2020-08-06 09:53:24
Opublikował:Izabela Szewczyk
Data publikacji:2020-08-06 12:49:56
Ostatnia zmiana:2020-08-06 12:50:16
Ilość wyświetleń:70

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij