Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przytoczna

Kolorowy pasek

"Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytoczna oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przytocznej"Ogłoszenie nr 523085-N-2020 z dnia 2020-03-12 r.

Gmina Przytoczna: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytoczna oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przytocznej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przytoczna, krajowy numer identyfikacyjny 21096682300000, ul. ul. Rokitniańska  4 , 66-340  Przytoczna, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0-95 7494310, e-mail zca@przytoczna.pl, faks 095 748 91 13.
Adres strony internetowej (URL): www.przytoczna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.przytoczna.bip.net.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.przytoczna.bip.net.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający będzie przyjmować oferty w formie pisemnej, złożone : osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca, w sekretariacie Zamawiającego, czas urzędowania sekretariatu: poniedziałek, wtorek czwartek w godzinach od 7:30 do 15:30, środa w godzinach 7:30 do 17:00, piątek w godzinach 7:30 do 14:00.
Adres:
Urząd Gminy Przytoczna ul. Rokitniańska 4, sekretariat – pokój nr 11 66-340 Przytoczna


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytoczna oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przytocznej”
Numer referencyjny: RIG.271.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna, w tym; odpadów zmieszanych (będących pozostałością po segregacji odpadów), odpadów segregowanych, odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanym dalej PSZOK) w Przytocznej. 1.1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 1) Na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, w której nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, obowiązywać będzie system zbiórki odpadów komunalnych do pojemników (na odpady zmieszane, będące pozostałością po segregowaniu) i worków (do selektywnego zbierania odpadów). Na terenie zabudowy wielorodzinnej, w której jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, obowiązywać będzie system zbiórki odpadów komunalnych do pojemników (na odpady zmieszane, będące pozostałością po segregowaniu) oraz do pojemników (do selektywnego zbierania odpadów). 2) Do gromadzenia odpadów na terenie Gminy Przytoczna służą: a. pojemniki o pojemności 60 (L); b. pojemniki o pojemności 120 L; c. pojemniki o pojemności 240 L; d. pojemniki o pojemności 1100 L; e. pojemniki (KP5, KP7, KP10) o pojemności od 5 do 10 m3; f. pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 30 L, 60 L, 90 L, 120 L, 240 L, 500 L, 1100 L, 1500 L; g. kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 L; h. worki z folii LDPE. 3) Wprowadza się następujące oznaczenie worków i pojemników, służących do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: a. Kolor żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal; b. Kolor niebieski, oznaczony napisem „Papier” – z przeznaczeniem na papier i tekturę; c. Kolor zielony, oznaczony napisem „Szkło” – z przeznaczeniem na szkło bezbarwne i kolorowe; d. Kolor brązowy, oznaczony napisem „Bio” – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 4) Zabudowa jednorodzinna: a) Ustala się minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, będących pozostałością po sortowaniu odpadów, dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, w oparciu o liczbę osób zamieszkujących: - na nieruchomości zamieszkałej przez 1-4 osoby: jeden pojemnik o pojemności 120 L do zbierania zmieszanych, odpadów komunalnych, będących pozostałością po sortowaniu odpadów oraz po jednym worku o pojemności co najmniej 60 L z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie; - na nieruchomości zamieszkałej przez 5 i więcej osób: jeden pojemnik o pojemności 240 L do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, będących pozostałością po sortowaniu odpadów oraz po dwa worki o pojemności co najmniej 60 L z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie. b) Częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, będących pozostałością po sortowaniu odpadów, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej wynosi co najmniej raz na dwa tygodnie. c) Częstotliwość odbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej wynosi: - w okresie od kwietnia do października – co najmniej raz na dwa tygodnie, - w okresie od listopada do marca – co najmniej raz w miesiącu. d) Częstotliwość odbierania: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej wynosi co najmniej raz w miesiącu. 5) Zabudowa wielorodzinna: a) Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, będących pozostałością po sortowaniu odpadów, ustala się w oparciu o liczbę zamieszkujących osób: - od 1 do 35 osób zamieszkujących dany budynek wielorodzinny, odpady segregowane należy gromadzić w pojemnikach z tworzyw sztucznych specjalnie oznaczonych o kolorystyce odpowiadającej grupie gromadzonych odpadów, z wyłączeniem worków wymienionych w pkt 3) powyżej, o minimalnej pojemności pojemników, a mianowicie: a) szkło – 1100 L - kolor zielony pojemnika, b) papier – 1100 L - kolor niebieski pojemnika, c) tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe – 1100 L - kolor żółty pojemnika, d) bioodpady – 240 L - kolor brązowy pojemnika, e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, będące pozostałością po sortowaniu odpadów – 1100 L - kolor czarny pojemnika; - dla każdych kolejnych 35 osób zamieszkujących dany budynek wielorodzinny, odpady segregowane należy gromadzić w pojemnikach z tworzyw sztucznych specjalnie oznaczonych o kolorystyce odpowiadającej grupie gromadzonych odpadów, z wyłączeniem worków wymienionych w pkt 3) powyżej, o minimalnej pojemności pojemników, a mianowicie: a) szkło – 1100 L - kolor zielony pojemnika, b) papier – 1100 L - kolor niebieski pojemnika, c) tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe – 1100 L - kolor żółty pojemnika, d) bioodpady – 240 L - kolor brązowy pojemnika, e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, będące pozostałością po sortowaniu odpadów – 1100 L - kolor czarny pojemnika. b) Częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, będących pozostałością po sortowaniu odpadów, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej, w których jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną, wynosi: - w okresie od kwietnia do października – co najmniej raz na tydzień, - w okresie od listopada do marca – co najmniej raz na dwa tygodnie. c) Częstotliwość odbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej, w których jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną, wynosi: - w okresie od kwietnia do października – co najmniej raz na tydzień, - w okresie od listopada do marca – co najmniej raz w miesiącu. d) Częstotliwość odbierania: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej, w których jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną, wynosi co najmniej raz w miesiącu. e) Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, będących pozostałością po sortowaniu odpadów, ustala się jak w przypadku zabudowy jednorodzinnej, o której mowa w pkt 4) lit. a) powyżej. Częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, będących pozostałością po sortowaniu odpadów, bioodpadów stanowiących odpady komunalne, papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej, w których nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną, wynosi tak jak w przypadku zabudowy jednorodzinnej, o których mowa w pkt 4) lit. b), c), d) powyżej. 1.2. Szczegółowe wymagania dotyczące pozostałych typów odpadów: 1) Odbieranie poniżej wymienionych odpadów komunalnych będzie prowadzone bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zgodnie z harmonogramem ustalonym z Wykonawcą i podanym do wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty: a) odpady niesegregowane (zmieszane) komunalne, będące pozostałością po sortowaniu odpadów, zbierane będą w każdej ilości, b) odpady selektywnie zbierane: papier, szkło, tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, zbierane będą w każdej ilości, c) bioodpady, zbierane będą w każdej ilości, Wykaz nieruchomości, z których będą odbierane odpady, stanowi Załącznik nr 1A do SIWZ. 2) Przeterminowane leki gromadzone będą w pojemnikach umieszczonych w aptece w miejscowości Przytoczna oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanym dalej PSZOK, na terenie Gminy Przytoczna– Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pojemników do gromadzenia przeterminowanych leków. Pojemniki będą odbierane raz na dwa miesiące. 3) Zużyte baterie gromadzone będą w pojemnikach znajdujących się w Urzędzie Gminy, szkołach, świetlicach, budynkach użyteczności publicznej, sklepach, oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, na terenie Gminy Przytoczna. Lista obiektów, w których znajdować się będą pojemniki, zostanie dostarczona Wykonawcy po podpisaniu umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojemniki do gromadzenia zużytych baterii. Pojemniki odbierane będą raz na kwartał. 4) Do obowiązków Wykonawcy będzie należało zorganizowanie przynajmniej dwa razy w okresie obowiązywania umowy (w okresie jesiennym i wiosennym), zbiórki odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady te będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych. 1.3. Ilość odpadów zebranych z nieruchomości zamieszkałych terenu Gminy Przytoczna w okresie od stycznia 2019 roku do grudnia 2019 roku, z podziałem na poszczególne frakcje: 1) 1.163,06 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01); 2) 197,81 Mg odpadów odebranych selektywnie, w tym: a. Papier i tektura (20 01 01) – 16,93 Mg; b. Szkło (20 01 02) – 62,02 Mg; c. Tworzywo sztuczne (20 01 39) – 52,65 Mg; d. Odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) – 30,25 Mg; e. Odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – 35,96 Mg; f. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 (20 01 36) – 0,00 Mg. Ilość odpadów zebranych w PSZOK na terenie Gminy Przytoczna w okresie od stycznia 2019 roku do grudnia 2019 roku, z podziałem na poszczególne frakcje: - Papier i tektura (20 01 01) – 0,92 Mg; - Odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) – 2,78 Mg; - Odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – 9,32 Mg; - Leki inne niż wymienione w 20 01 31 (20 01 32) – 0,00 Mg; - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (17 06 04) – 0,22 Mg; - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (17 09 04) – 11,20 Mg; - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (17 01 07) – 22,76 Mg; - Tworzywa sztuczne (17 02 03) – 1,12 Mg; - Zużyte opony (16 01 03) – 2,16 Mg; - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 (20 01 36) – 0,65 Mg; - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 (20 01 34) – 0,022 Mg. 1.4. Opis wymagań dotyczący sprzętu technicznego: 1) Zamawiający wymaga, aby każdy pojazd do odbierania odpadów posiadał system pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, umożliwiających weryfikację danych zarówno przez Wykonawcę jak i przez Zamawiającego. 2) Pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. 3) Wykonawca jest zobowiązany do posiadania bazy magazynowo - transportowej z zapleczem techniczno-biurowym oraz socjalnym spełniającymi wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska usytuowanej w Gminie Przytoczna, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy, do którego terenu posiada tytuł prawny. 4) Wykonawca musi posiadać wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w szczególności: a) Co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych; b) Co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych; c) Co najmniej jeden pojazd przystosowany do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. 5) Posiadane wyposażenie powinno utrzymywane być w odpowiednim stanie sanitarnym, a mianowicie: a) Urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych powinny być utrzymywane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym; b) Pojazdy i urządzenia muszą być poddawane myciu i dezynfekcji nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; c) Na koniec każdego dnia roboczego pojazdy muszą być opróżnione z odpadów i parkowane na terenie bazy magazynowo - transportowej. 6) W kwestiach niewskazanych zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). 1.5. Zobowiązania wykonawcy: 1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania polegającego na świadczeniu usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych oraz zmieszanych (będących pozostałością po segregowaniu) odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Przytoczna oraz odpadów selektywnie zbieranych z PSZOK w Przytocznej. Zagospodarowanie odpadów ma zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania ich do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2. W trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa miejscowego; 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane z jego winy np. uszkodzenie majątku Zamawiającego lub osób trzecich, spowodowane w trakcie odbioru odpadów; 4. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania harmonogramu odbioru poszczególnych rodzajów odpadów z nieruchomości zamieszkałych, przedłożenia go do akceptacji Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy oraz do jego dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości zamieszkałych na swój koszt, a w przypadku zmian do harmonogramu, niezwłocznie do jego aktualizacji. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do kontrolowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa miejscowego. W przypadku gdy jednoznacznie będzie wynikać, że właściciel danej posesji nie segreguje odpadów komunalnych, Wykonawca zobowiązany będzie do ich odebrania jako niesegregowane (zmieszane) oraz do poinformowania Zamawiającego o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni od zaistniałego zdarzenia, przesyłając powiadomienie ze zdarzenia podpisane przez pracownika Wykonawcy, wraz z dokładnym określeniem adresu nieruchomości, daty, godziny zdarzenia oraz dokumentacji fotograficznej (umożliwiającej zidentyfikowanie adresu posesji oraz świadczącej o nieprawidłowej segregacji), niezwłocznie informując o tym pisemnie także właściciela posesji. 6. Wykonawca wyznaczy osobę jako koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków umowy, leżących po stronie Wykonawcy; 7. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 8. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru „u źródła” każdej ilości frakcji odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny: - papieru; - szkła; - metalu; - tworzywa sztucznego; - opakowań wielomateriałowych; - bioodpadów stanowiących odpady komunalne. 9. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu w wersji elektronicznej sprawozdań wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku jednak braku możliwości przesłania sprawozdania w wersji elektronicznej, dopuszcza się przesłanie sprawozdania w wersji papierowej. 10. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji dotyczących odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeśli w trakcie realizacji umowy na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji, w posiadaniu których będzie Wykonawca, a nie Zamawiający. 11. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 12. W trakcie trwania realizacji Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia przekazywania Zamawiającemu rocznych sprawozdań zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 13. Zamawiający nie dopuszcza odbierania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych wspólnie z odpadami pochodzącymi z nieruchomości niezamieszkałych lub odpadami pochodzącymi z innej gminy; 14. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej/ indywidualnej zbierane będą z pojemników wystawionych przed nieruchomość, w zabudowie wielorodzinnej zbierane będą z pojemników ustawionych w miejscach wskazanych przez właściciela (zarządcę) nieruchomości (np. altanki śmietnikowe). Wykonawca ma obowiązek odbierania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdą ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 15. Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania i zagospodarowania zebranych w gminnym PSZOK-u zlokalizowanym w miejscowości Przytoczna wszystkich rodzajów i w każdej ilości odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w szczególności: - papieru – kod 20 01 01, 15 01 01; - szkła – kod 20 01 02 , 15 01 07; - tworzywa sztucznego – kod 20 01 39, 15 01 02; - bioodpadów – kod 20 01 08, 20 02 01; - opakowań wielomateriałowych – kod 15 01 05; - metali – kod 20 01 40, 15 01 04; - zużytych baterii i akumulatorów – kod 20 01 34; - zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – kod 20 01 35*, 20 01 36; - zużytych opon – kod 16 01 03; - przeterminowanych leków i chemikaliów – kod 20 01 32; - odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek – m. in. kod 20 01 99; - mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – kod 20 03 07; - odpadów budowlanych i rozbiórkowych – kod z grupy 17, 20 03 99; - odpady niebezpieczne z grupy 20. 16. Punkt selektywnej zbiórki odpadów będzie czynny jeden dzień roboczy w tygodniu przez 8 godzin oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca przez 4 godziny. Odbiór zebranych selektywnie odpadów komunalnych odbywać się będzie co najmniej raz w miesiącu wg dalszych ustaleń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy do wyposażenia PSZOK-u w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów. 17. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno-prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 18. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów w sposób, który ma zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania ich do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 19. W czasie trwania umowy Wykonawca ponosi całkowite koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów oraz wszystkie pozostałe koszty zamówienia, w tym: koszty wyposażenia w pojemniki do zbierania odpadów segregowanych oraz zmieszanych (będących pozostałością po segregowaniu odpadów), zapewnienia i ustawienie pojemników (uzgodnienie ilości pojemników z właścicielem nieruchomości, o pojemności nie mniejszej niż minimalna), koszty wyposażenia w worki do selektywnej zbiórki (zapewnienie i dostarczenie worków o pojemności nie mniejszej niż minimalna dla wszystkich właścicieli nieruchomości), koszty odbioru, transportu, zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów zebranych w PSZOK-u znajdującym się na terenie miejscowości Przytoczna, przy ul. Dworcowej 8, koszty wydruków harmonogramów odbioru odpadów oraz ewentualnych zmian, jak również koszty ich dostarczenia właścicielom nieruchomości, koszty edukacji ekologicznej. Ponadto, w kosztach uwzględnia się również opłatę za umieszczenie odpadów na składowisku, tzw. opłatę marszałkowską – dla masy odpadów, których unieszkodliwienie przez składowanie będzie konieczne w ramach ich zagospodarowania przez Wykonawcę. 20. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy do wyposażenia mieszkańców w pojemniki do zbierania odpadów oraz w worki do selektywnej zbiórki na czas trwania umowy, a w przypadku nowej posesji na terenie gminy, w terminie 7 dni od dnia przesłania Wykonawcy w formie elektronicznej dokładnego adresu nieruchomości. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć nowe worki właścicielom nieruchomości podczas każdorazowego odbioru odpadów segregowanych. W celu realizacji przez Wykonawcę zadania, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do oznaczenia worków i pojemników, aby istniała możliwość zidentyfikowania, dla którego właściciela nieruchomości przyporządkowany jest dany worek lub pojemnik (przede wszystkim w przypadku nieruchomości wielolokalowych, w których nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną). 21. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym do nieudostępniania danych osobowych osobom trzecim oraz do przestrzegania poufności informacji pozyskanych w związku z realizacją umowy. 22. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać, nie przekazywać, nie przetwarzać i nie wykorzystywać w inny sposób dla celów własnych lub osób trzecich danych osobowych i informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy. Dane te i informacje Wykonawca może wykorzystać wyłącznie w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki udostępnienia, przekazania, przetwarzania, wykorzystania danych i informacji, o których mowa w ust.22 i 23 powyżej dla celów innych niż realizacja niniejszej umowy. 24. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody i straty oraz wszelkie roszczenia cywilnoprawne osób trzecich będące następstwem niewłaściwego lub nieterminowego wykonania zobowiązań objętych umową lub będące wynikiem niewłaściwej organizacji pracy w trakcie ich wykonywania, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego. 25. Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami, wynikające z działalności Wykonawcy, ponosi Wykonawca. Wykonawca w trakcie realizacji umowy jest wytwórcą lub posiadaczem odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach oraz Prawo ochrony środowiska. 26. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postępowania z odpadami, w stopniu zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego. 27. W przypadku, gdy zezwolenia, o których mowa w §2 ust.2 umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ tracą moc obowiązującą, Wykonawca obowiązany jest do uzyskania nowych zezwoleń w terminach zapewniających ciągłość realizacji przedmiotu zamówienia oraz przekazania kopii tych dokumentów Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od dnia wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwoleń, pod rygorem odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 28. Zamawiający wymaga i zobowiązuje Wykonawcę do wskazania w formularzu ofertowym- instalacji, w szczególności instalacji komunalnych, do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz z PSZOK, jest zobowiązany przekazać odebrane odpady. 29. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się prowadzić działalność w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, zanieczyszczenia tras wywozu, hałasu i zapylenia oraz uszkodzeń infrastruktury, a przede wszystkim realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tzn. z:. 1) Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), 2) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), 3) Ustawą z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 154), 4) Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), 5) Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm.), 6) Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10), 7) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 819), 8) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 521 z późn. zm.), 9) Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 z późn. zm.), 10) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 2028). 2. Dodatkowe ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający w odniesieniu do wskazanych w dokumentacji przetargowej nazw (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w.w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych a znajdujących się w dokumentacji. 2) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności objęte zakresem przedmiotu umowy, a w szczególności czynności polegające na kierowaniu samochodami odbierającymi odpady komunalne, a także osoby wykonujące czynności tak zwanych "ładowaczy", jeśli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.). 3) Zakres wymagań dotyczący zatrudniania pracowników przez Wykonawców i Podwykonawców określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. 90500000-2 Usługi związane z odpadami 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 90511000-2 Usługi wywozu odpadów 90512000-9 Usługi transportu odpadów 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów

II.5) Główny kod CPV: 90513100-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90500000-2

90533000-2

90511000-2

90512000-9

90514000-3II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-04-30

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada: - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010), - wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o których mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm.), W przypadku składania oferty wspólnej w/w. dokumenty składa ten lub ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy odpowiadają za realizację danego zakresu przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Ocena spełnienia tych warunków zostanie dokonana w oparciu o zasadę: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: c.1). Zdolności techniczne (w zakresie doświadczenia). Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, minimum jedną usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, w sposób ciągły w okresie co najmniej 12 pełnych następujących po sobie miesięcy, o łącznej wartości usługi co najmniej 600.000,00 zł (brutto) każda, wraz z podaniem wartości usług, przedmiotu, daty realizacji i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. Ocena spełnienia tych warunków zostanie dokonana w oparciu o zasadę: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów. c2) Zdolności techniczne (w zakresie potencjału technicznego). Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - dysponuje lub będzie dysponować co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - dysponuje lub będzie dysponować co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunki mogą spełniać wykonawcy łącznie. Ocena spełnienia tych warunków zostanie dokonana w oparciu o zasadę: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. W przypadku oferty wspólnej w/w odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu: a) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w rozdziale VII pkt.1 ppkt.3) lit. a SIWZ, W przypadku składania oferty wspólnej w/w. dokumenty składa ten z wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b)wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, wg załącznik nr 3 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w rozdziale VII pkt.1 ppkt.3) lit. c)1 SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania następującymi zasobami, wg załącznika nr 4 do SIWZ, na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w rozdziale VII pkt.1 ppkt.3) lit. c)2 SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny w/w wykaz. W/w oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wymagane dokumenty do złożenia wraz z ofertą: 1) Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, 2) Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej należy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego kilku wykonawców. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, 3) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia wykonawcy, zgodnie z rozdziałem VIII, pkt.4, ppkt. 1) SIWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, 4) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z rozdziałem VIII, pkt. 4, ppkt. 2) SIWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, 5) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia- podpisane przez uprawnionych przedstawicieli tych podmiotów, wg załącznika nr 6 do SIWZ (załączyć w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów), Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 2. Dodatkowo: oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp,– wg załącznika nr 5 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W/w oświadczenie należy złożyć w oryginale. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1, pkt. 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena oferty

60,00

termin płatności

20,00

edukacja ekologiczna

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. 2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Przewidywane zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian określono w projekcie umowy, o której mowa w ust.2 powyżej w SIWZ. 4. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp oraz w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO. 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Przytoczna jest Wójt Gminy Przytoczna z siedzibą 66-340 Przytoczna, ul. Rokitniańska 4 tel.: nr tel. 95 7494311, adres e-mail: ug@przytoczna.pl. 2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytoczna oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przytocznej”, znak postępowania: RIG.271.16.2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Wójt Gminy Przytoczna

/-/Bartłomiej Kucharyk

Załączniki

SIWZ (21) (108.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 1 do Siwz- formularz ofertowy (27.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1A do SIWZ (1) (16.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załšcznik nr 2 do SIWZ (17kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załšcznik nr 2a do SIWZ (1) (16.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załšcznik nr 3 do SIWZ (17.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załšcznik nr 4 do SIWZ (16.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załšcznik nr 5 do SIWZ (19.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załšcznik nr 6 do SIWZ (1) (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załšcznik nr 7 do SIWZ. (1) (66.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Monika Piechowiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Piechowiak
Data wprowadzenia:2020-03-12 14:51:11
Opublikował:Monika Piechowiak
Data publikacji:2020-03-12 14:52:50
Ostatnia zmiana:2020-03-12 14:53:59
Ilość wyświetleń:87

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij