Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przytoczna

Kolorowy pasek

REJESTR UCHWAŁ

 

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY PRZYTOCZNA
L.p. NUMER UCHWAŁY DATA PODJĘCIA W SPRAWIE                                          OGŁOSZONE W DZ.URZ.    WOJ. LUBUSKIEGO UWAGI           OBWIESZCZENIE W DZ. URZ.         W SPRAWIE TEKSTU JEDNOLITEGO
 1.  I.1.2018  21.11.2018  w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Przytoczna      
 2.  I.2.2018  21.11.2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Przytoczna      
 3.  I.3.2018  21.11.2018 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przytoczna      
 4.  I.4.2018  21.11.2018 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przytoczna    
5. II.5.2018 30.11.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok    
6. II.6.2018 30.11.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2018-2030    
7. II.7.2018 30.11.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu    
8. II.8.2018 30.11.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przytoczna    
9. II.9.2018 30.11.2018 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociągowych i urzadzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2023 WOKAMID Sp. z o.o.    
10. II.10.2018 30.11.2018 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów turystyczno-usługowych nad Jeziorem Lubikowskim    
11. II.11.2018 30.11.2018 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/134/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 05.12.2018 r. poz. 2784  
12. II.12.2018 30.11.2018 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/135/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Dz.Urz. z dnia 05.12.2018 r. poz. 2785  
13. II.13.2018 30.11.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przytoczna na 2019 rok    
14. II.14.2018 30.11.2018 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Dz.Urz. z dnia 05.12.2018 r. poz. 2786  
15. II.15.2018 30.11.2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Przytoczna    
16. II.16.2018 30.11.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna    
17. II.17.2018 30.11.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przytoczna    
18. II.18.2018 30.11.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Finansów, Rozowju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Przytoczna    
19. II.19.2018 30.11.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Gminy Przytoczna    
20. III.20.2018 19.12.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok    
21. III.21.2018 19.12.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2018-2030    
22. III.22.2018 19.12.2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok Dz.Urz. z dnia 02.01.2019 r. poz. 2

zmienia uchwała nr IV.25.2019; VI.31.2019; VII.37.2019; VIII.41.2019; X.49.2019; XIII.53.2019; XIV.58.2019;XVI.70.2019

23. III.23.2018 19.12.2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2019-2030    uchyla uchwała nr XVI.69.2019 z dnia 18.12.2019 r.
24. III.24.2018 19.12.2018 w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2019 Rady Gminy Przytoczna i komisji stałych    
25. IV.25.2019 06.02.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok    
26. IV.26.2019 06.02.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty  Dz.Urz. z dnia 08.02.2019 r. poz. 406  uchyla uchwała nr XVIII.88.2020 z dnia 31.03.2020 r.
27. IV.27.2019 06.02.2019 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Przytoczna    
28. IV.28.2019 06.02.2019 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego    
29. V.29.2019 25.02.2019 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Dz.Urz. z dnia 26.02.2019 r. poz. 593  zmienia uchwała nr XVII.80.2020 z dnia 12.02.2020 r.
30. V.30.2019 25.02.2019 w sprawie opłaty targowej Dz.Urz. z dnia 26.02.2019 r. poz. 594

zmienia uchwała nr VII.38.2019 z dnia 24.04.2019 r.

XVII.81.2020 z dnia 12.02.2020 r.

31. VI.31.2019 26.03.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok    
32. VI.32.2019 26.03.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2019-2030    
33. VI.33.2019 26.03.2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu taqrgowiska gminnego "Mój Rynek" w Przytocznej Dz.Urz. z dnia 03.04.2019 r. poz. 1022  
34. VI.34.2019 26.03.2019 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/238/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia przedszkola publicznego w Przytocznej Dz.Urz. z dnia 03.04.2019 r. poz. 1021  
35. VI.35.2019 26.03.2019 w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2019 Dz.Urz. z dnia 03.04.2019 r. poz. 1023  
36. VI.36.2019 26.03.2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytoczna w 2019 roku Dz.Urz. z dnia 03.04.2019 r. poz. 1024  zmienia uchwała nr XIII.54.2019 z dnia 25.09.2019 r.
37. VII.37.2019 24.04.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok    
38. VII.38.2019 24.04.2019 w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej Dz.Urz. z dnia 29.04.2019 r. poz. 1326  
39. VII.39.2019 24.04.2019 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody Dz.Urz. z dnia 29.04.2019 r. poz. 1327  
40. VII.40.2019 24.04.2019 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody Dz.Urz. z dnia 29.04.2019 r. poz. 1328  
41. VIII.41.2019 29.05.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok    
42. VIII.42.2019 29.05.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2030 Gminy Przytoczna    
43. VIII.43.2019 29.05.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu    
44. VIII.44.2019 29.05.2019 w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 03.06.2019 r. poz. 1592  
45. VIII.45.2019 29.05.2019 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przytoczna na lata 2019-2023 Dz.Urz. z dnia 03.06.2019 r. poz. 1593  
46. X.46.2019 26.06.2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przytoczna wotum zaufania    
47. X.47.2019 26.06.2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przytoczna za 2018 rok    
48. X.48.2019 26.06.2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przytoczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok    
49. X.49.2019 26.06.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok    
50. X.50.2019 26.06.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytoczna Dz.Urz. z dnia 10.07.2019 poz. 1964  
51. XI.51.2019 16.07.2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji    
52. XI.52.2019 16.07.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku Dz.Urz. z dnia 17.07.2019 r. poz. 2097  
53. XIII.53.2019 25.09.2019 w sprawie zmiany uchwały budzetowj na 2019 rok    
54. XIII.54.2019 25.09.2019 w sprawie zmiany uchwały nr VI.36.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytoczna w 2019 r. Dz.Urz. z dnia 01.10.2019 r. poz. 2586  
55. XIII.55.2019 25.09.2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego dla Gminy Przytoczna na lata 2011-2020    
56. XIII.56.2019 25.09.2019 w sprawie rozpatrzenia informacji o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych    
57. XIV.57.2019 30.10.2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze  Dz.Urz. z dnia 14.11.2019 r. poz. 2991  
58. XIV.58.2019 30.10.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok    
59. XIV.59.2019 30.10.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2019-2030    
60. XIV.60.2019 30.10.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Dz.Urz. z dnia 07.11.2019 r. poz. 2951  
61. XIV.61.2019 30.10.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Dz.Urz. z dnia 07.11.2019 r. poz. 2952  
62. XV.62.2019 27.11.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
63. XV.63.2019 27.11.2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przytoczna na 2020 rok
64. XV.64.2019 27.11.2019 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Dz.Urz. z dnia 10.12.2019 r. poz. 3316
65. XV.65.2019 27.11.2019 w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Przytoczna Dz.Urz. z dnia 10.12.2019 r. poz. 3317
66. XV.66.2019 27.11.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji Szkolnej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wierzbnie
67. XV.67.2019 27.11.2019 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna Dz.Urz. z dnia 10.12.2019 r. poz. 3318
68. XVI.68.2019 18.12.2019 w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok Dz.Urz. z dnia 10.01.2020 r. poz. 127 zmiania uchwała nr: XVII.75.2020; XVIII.86.2020; XIX.93.2020;
69. XVI.69.2019 18.12.2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2020-2030 zmienia uchwała nr XVIII.87.2020;
70. XVI.70.2019 18.12.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
71. XVI.71.2019 18.12.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2019-2030
72. XVI.72.2019 18.12.2019 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna Dz.Urz. z dnia 30.12.2019 r. poz. 3577
73. XVI.73.2019 18.12.2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Dz.Urz. z dnia 30.12.2019 r. poz. 3578
74. XVI.74.2019 18.12.2019 w sprawie przyjęcia planów pracy na rok 2020 Rady Gminy Przytoczna i komisji stałych
75. XVII.75.2020 12.02.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
76. XVII.76.2020 12.02.2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 18.02.2020 r. poz. 558 zmienia uchwała nr XVIII.92.2020;
77. XVII.77.2020 12.02.2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Dz.Urz. z dnia 18.02.2020 r. poz. 559
78. XVII.78.2020 12.02.2020 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych Dz.Urz. z dnia 18.02.2020 r. poz. 560
79. XVII.79.2020 12.02.2020 w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego pn. "Bilet dla ucznia" dla uczniów szkół podstawowych, będących mieszkańcami gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 18.02.2020 r. poz. 561 stwierdzenie nieważności uchwały w całości - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubuskiego NK-I.4131.41.2020.TDom z dnia 13 marca 2020 r.
80. XVII.80.2020 12.02.2020 w sprawie zmiany uchwały nr V.29.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Dz.Urz. z dnia 18.02.2020 r. poz. 562
81. XVII.81.2020 12.02.2020 w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej Dz.Urz. z dnia 17.02.2020 r. poz. 544
82. XVII.82.2020 12.02.2020 w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2020 Dz.Urz. z dnia 18.02.2020 r. poz. 563
83. XVII.83.2020 12.02.2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przytoczna na rok szkolny 2019/2020 Dz.Urz. z dnia 14.02.2020  r. poz. 531
84. XVII.84.2020 12.02.2020 w sprawie zamieru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wierzbnie w szkołę Filialną podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej
85. XVIII.85.2020 31.03.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu
86. XVIII.86.2020 31.03.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
87. XVIII.87.2020 31.03.2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2020-2030
88. XVIII.88.2020 31.03.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Dz.Urz. z dnia 03.04.2020 r. poz. 1065
89. XVIII.89.2020 31.03.2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodaorwanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Dz.Urz. z dnia 03.04.2020 r. poz. 1065
90. XVIII.90.2020 31.03.2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Dz. Urz. z dnia 07.04.2020 poz. 1086
91. XVIII.91.2020 31.03.2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytoczna w 2020 roku Dz.Urz. z dnia 03.04.2020 r. poz. 1067
92. XVIII.92.2020 31.03.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVII.76.2020 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 03.04.2020 r. poz. 1068
93. XIX.93.2020 27.05.2020 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
94. XIX.94.2020 27.05.2020 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2020-2030
95. XIX.95.2020 27.05.2020 w spr. ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczącego i radnych Rady Gminy Przytoczna
96. XIX.96.2020 27.05.2020 w spr. obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych Dz.Urz. z dnia 02.06.2020 r. poz. 1480
97. XIX.97.2020 27.05.2020 w spr. wyrażenia zgody na utworzenie  miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Dz.Urz. z dnia 02.06.2020 r. poz. 1481
98. XIX.98.2020 27.05.2020 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Przytoczna Dz.Urz. z dnia 02.06.2020 r. poz. 1482
99. XX.99.2020 30.06.2020 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
100. XX.100.2020 30.06.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
101. XX.101.2020 30.06.2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lta 2020-2030

 

Metadane

Źródło informacji:Anna Woźna
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Woźna
Data wprowadzenia:2018-11-21 17:32:32
Opublikował:Anna Woźna
Data publikacji:2018-11-21 17:34:58
Ostatnia zmiana:2020-07-03 10:36:56
Ilość wyświetleń:822

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij