Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przytoczna

Kolorowy pasek

Prawo miejscowe w kadencji 2014-2018

 

Lp. Numer Uchwały Data podjęcia W SPRAWIE

OGŁOSZENIE W DZ.URZ. WOJ.LUBUSKIEGO

UWAGI TEKST JEDNOLITY
1. II/9/2014 11.12.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/214/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Dz.Urz. z dnia 15.12.2014r., poz. 2395 Uchyla Uchwała Nr XIII/84/2015 z dnia 17.12.2015r.  
2. II/10/2014 11.12.2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości za 2015 rok Dz.Urz z dnia 15.12.23014r., poz. 2396 Uchyla Uchwała Nr XI/73/2015 z dnia 29.10.2015r.  
3. II/12/2014 11.12.2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi i inymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Dz.Urz. z dnia 15.12.2014r., poz. 2397    
4. III/21/2014 29.12.2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok Dz.Urz. z dnia 07.01.2015r., poz. 37    
5. IV/30/2015 05.02.2015 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przytoczna Dz.Urz. z dnia 12.02.2015r. poz. 285 Uchyla Uchwała Nr XV/107/2016 z dnia 25.02.2016r.  
6. V/34/2015 12.03.2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Dz.Urz. z dnia 17.03.2015r. poz. 539

zmienia Uchwała Nr IX/57/2015 z dnia 27.08.2015r.

Uchyla Uchwała Nr XXXIV/230/2017 z dnia 28.09.2017 r.

 
7. V/35/2015 12.03.2015 r. w sprawie opłaty targowej Dz.Urz. z dnia 17.03.2015r. poz. 540 zmienia Uchwała Nr IX/58/2015 z dnia 27.08.2015r.; Uchyla Uchwała Nr XI/72/2015 z dnia 29.10.2015r  
8. V/36/2015 12.03.2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Dz.Urz. z dnia 17.03.2015r. poz. 536    
9. V/39/2015 12.03.2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym Dz.Urz. z dnia 17.03.2015r. poz. 537    
10. V/40/2015 12.03.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/45/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 17.03.2015r. poz. 541 Uchyla Uchwała Nr VI/45/2015 z dnia 23.04.2015r.  
11. VI/43.2015 23.04.2015 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata Dz.Urz. z dnia 28.04.2015r. poz. 838    
12. VI/44/2015 23.04.2015 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego-interwencyjnego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt Dz.Urz. z dnia 28.04.2015r. poz. 839    
13. VI/45/2015 23.04.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/45/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 28.04.2015r. poz. 840 Uchyla Uchwała Nr XXXI/210/2017 z dnia 29.06.2017 r.  
14. VI/46/2015 23.04.2015 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2015 D.Urz. z dnia 28.04.2015r. poz. 841    
15. VIII/54/2015 18.06.2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Dz.Urz. z dnia 29.06.2015r. poz. 1186    
16. VIII/55/2015 18.06.2015 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin Dz.Urz. z dnia 30.06.2015r. poz. 1210    
17. IX/57/2015 27.08.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, p[odatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Dz.Urz. z dnia 02.09.2015r., poz. 1518

Uchyla Uchwała Nr XXXIV/230/2017 z dnia 28.09.2017 r.

 
18. IX/58/2015 27.08.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/35/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie opłaty targowej Dz.Urz. z dnia 02.09.2015r., poz. 1519 Uchyla Uchwała Nr XI/72/2015 z dnia 29.10.2015r  
19. IX/59/2015 27.08.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/153/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie opłaty miejscowej Dz.Urz. z dnia 02.09.2015r., poz. 1520    
20. IX/60/2015 27.08.2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Dz.Urz. z dnia 02.09.2015r., poz. 1521    
21. IX/63/2015 27.08.2015 r. w sprawie pozbawienia drogi w Chełmsku kategorii drogi gminnej Dz.Urz. z dnia 02.09.2015r., poz. 1522    
22. X/66/2015 24.09.2015 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody Dz. Urz. z dnia 29.09.2015r. poz. 1647    
23. XI/72/2015 29.10.2015 r. w sprawie opłaty targowej Dz.Urz. z dnia 04.11.2015r., poz. 1897 Zmienia Uchwała Nr XVI/116/2016 z dnia 31.03.2016r.; Uchyla Uchwała Nr XXIII/158/2016 z dnia 27.10.2016r.  
24. XI/73/2015 29.10.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok Dz.Urz. z dnia 04.11.2015r., poz. 1880 Zmienia Uchwała Nr XII/77/2015 z dnia 26.11.2015r.; Uchyla Uchwała Nr XXIII/157/2016 z dnia 27.10.2016r.  
25. XI/74/2015 29.10.2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Dz.Urz. z dnia 04.11.2015r., poz. 1881    
26. XII/77/2015 26.11.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok Dz.Urz. z dnia 03.12.2015r., poz. 2273 Uchyla Uchwała Nr XXIII/157/2016 z dnia 27.10.2016r.  
27. XII/78/2015 26.11.2015 r. w sprawie opłaty miejscowej Dz.Urz. z dnia 03.12.2015r., poz. 2274    
28. XII/79/2015 26.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Dz.Urz. z dnia 03.12.2015r., poz. 2275 Uchyla Uchwała Nr XXIII/160/2016 z dnia 27.10.2016 r.  
29. XII/80/2015 26.11.2015 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Dz.Urz. z dnia 03.12.2015r., poz. 2276    
30. XII/81/2015 26.11.2015 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Dz.Urz. z dnia 03.12.2015r., poz. 2277    
31. XII/82/2015 26.11.2015 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Dz.Urz. z dnia 03.12.2015r., poz. 2278    
32. XII/83/2015 26.11.2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćpożytku publicznego Dz. Urz. z dnia 03.12.2015r., poz. 2279    
33. XIII/84/2015 17.12.2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Dz.Urz. z dnia 17.12.2015r., poz. 2598 Uchyla Uchwała Nr XXIII/159/2016 z dnia 27.10.2016r.  
34. XIII/90/2015 17.12.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok Dz.Urz. z dnia 23.12.2015r. poz. 2640    
35. XIII/93/2015 17.12.2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytoczna Dz.Urz. z dnia 23.12.2015r. poz. 2642    
36. XIII/94/2015 17.12.2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytoczna Dz.Urz. z dnia 23.12.2015r. poz. 2644    
37. XV/106/2016 25.02.2016 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 Gminy Przytoczna" Dz. Urz. z dnia 25.03.2016r., poz. 652    
38. XV/107/2016 25.02.2016 r. w sprawie określenia drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna Dz.Urz.z dnia 25.03.2016r., poz. 658 Uchyla Uchwała Nr XVII/123/2016 z dnia 28.04.2016r.  
39. XV/108/2016 25.02.2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej Dz.Urz. z dnia 25.03.2016r., poz. 655 Uchyla Ucwała Nr XXVIII/191/2017 z dnia 23.03.2017 r.  
40. XV/109/2016 25.02.2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dl klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Przytoczna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum Dz.Urz.z dnia 25.03.2016r., poz. 650    
41. XV/110/2016 25.02.2016 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2016 Dz.Urz.z dnia 25.03.2016r., poz. 654    
42. XV/111/2016 25.02.2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Przytoczna Dz.Urz. z dnia 25.03.2016r., poz. 656  zmienia uchwała nr XIX.98.2020 z dnia 27.05.2020 r.  
43. XV/113/2016 25.02.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przytoczna Dz. Urz. z dnia 25.03.2016r., poz. 657    
44. XVI/116/2016 31.03.2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej Dz.Urz.z dnia 04.04.2016r., poz. 732 Uchyla Uchwała Nr XXIII/158/2016 z dnia 27.10.2016r.  
45. XVI/117/2016 31.03.2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2016 roku. Dz.Urz. z dnia 04.04.2016r., poz. 733 stwierdzenie nieważności uchwały - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK-I.4131.123.2016.AKop z dnia29.04.2016r.  
46. XVI/123/2016 28.04.2016 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez  przez Gminę Przytoczna Dz.Urz. z dnia 06.05.2016r., poz. 1017 Uchyla Uchwała Nr XXVIII/192/2017 z dnia 23.03.2017 r.  
47. XVIII/124/2016 02.06.2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/177/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania Dz.Urz. z dnia 07.06.2016r., poz. 1210 uchyla uchwała nr XV.67.2019 z dnia 27.11.2019 r.   
48. XVIII/125/2016 02.06.2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/168/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiarugodzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych Dz.Urz. z dnia 07.06.2016r., poz. 1211 Uchyla Uchwała Nr XXXVI/250/2017 z dnia 23.11.2017 r.  
49. XIX/131/2016 30.06.2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytoczna Dz.Urz. z dnia 07.07.2016r., poz. 1464    
50. XIX/132/2016 30.06.2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody Dz.Urz. z dnia 07.07.2016r., poz. 1465    
51. XIX/133/2016 30.06.2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytoczna w 2016 roku Dz.Urz. z dnia 07.07.2016r., poz. 1466    
52. XIX/134/2016 30.06.2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 07.07.2016r., poz. 1452

 zmienia uchwała nr II.11.2018 z dnia 30.11.2018 r.

uchyla uchwała nr XVII.76.2020 z dnia 12.02.2020 r.

 
53. XIX/135/2016 30.06.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Dz.Urz. z dnia 07.07.2016r., poz.1453

 zmienia uchwała nr II.12.2018 z dnia 30.11.2018 r.

uchyla uchwała nr XVII.77.2020 z dnia 12.02.2020 r.

 
54. XIX/136/2016 30.06.2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Dz.Urz. z dnia 07.07.2016r., poz. 1455  uchyla uchwała nr XVIII.90.2020 z dnia 31.03.2020 r.  
55. XIX/137/2016 30.06.2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz.Urz. z dnia 07.07.2016r., poz.1458 Zmienia Uchwała Nr XXXVI/251/2017 z dnia 23.11.2017 r.  
56. XX/139/2016 23.08.2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna    Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr NK-I.4131.286.2016.A.Kop z dnia 21 września 2016 r.  
57. XX/140/2016 23.08.2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przytoczna Dz.Urz. z dnia 25.08.2016r., poz. 1706    
58. XXII/150/2016 29.09.2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Dz.Urz. z dnia 06.10.2016r., poz. 1996    
59. XXII/151/2016 29.09.2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Dz.Urz. z dnia 06.10.2016r., poz. 1997    
60. XXII/152/2016 29.09.2016 r. w sprawie zlaiczenia drogi do kategorii dróg gminnych Dz.Urz. z dnia 06.10.2016r., poz. 1998    
61. XXIII/153/2016 27.10.2016 r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu Dz.Urz. z dnia 03.11.2016r. poz. 2156    
62. XXIII/157/2016 27.10.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok Dz.Urz. z dnia 03.11.2016r. poz. 2157 Uchyla Uchwała Nr XXXV/237/2017 z dnia 26.10.2017 r.  
63. XXIII/158/2016 27.10.2016 r. w sprawie opłaty targowej Dz.Urz. z dnia 03.11.2016r. poz. 2158 uchyla uchwała nr V.30.2019 z dnia 25.02.2019 r.  
64. XXIII/159/2016 27.10.2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji i danych o zwolnieniach obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna, dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Dz.Urz. z dnia 03.11.2016r. poz. 2167

zmienia Uchwała Nr XXV/172/2016 z dnia 28.12.2016 r.

Uchyla Uchwała Nr XXXVI/244/2017 z dnia 23.11.2017 r.

 
65. XXIII/160/2016 27.10.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Dz.Urz. z dnia 03.11.2016r. poz. 2159 Uchyla Uchwała Nr XXXVI/243/2017 z dnia 23.11.2017 r.  
66. XXIV/162/2016 01.12.2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Dz.Urz. z dnia 07.12.2016r. poz. 2549    
67. XXV/167/2016 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok Dz.Urz. z dnia 03.01.2017r. poz. 34    
68. XXV/172/2016 28.12.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji i danych o zwolnieniach obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna, dotyczących podatku od nieruchmości, podatku rolnego i podatku leśnego Dz.Urz. z dnia 03.01.2017r. poz. 35 Uchyla Uchwała Nr XXXVI/244/2017 z dnia 23.11.2017 r.  
69. XXVI/175/2017 26.01.2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej stawki Dz.Urz. z dnia 31.01.2017 r. poz. 260 uchyla uchwała nr IV.26.2019 z dnia 06.02.2019 r.  
70. XXVI/177/2017 26.01.2017 r. w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Przytoczna Dz.Urz. z dnia 31.01.2017 r. poz. 261 uchyla uchwała nr XV.65.2019 z dnia 27.11.2019 r.  
71. XXVII/182/2017 23.02.2017 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2017 Dz.Urz. z dnia 01.03.2017 r. poz. 497    
72. XXVII/183/2017 23.02.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 01.03.2017 r. poz. 503    
73. XXVIII/185/2017 23.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe Dz.Urz. z dnia 27.03.2017 r., poz. 709 zmienia Uchwała Nr XXXI/208/2017 z dnia 29.06.2017 r.  
74. XXVIII/189/2017 23.03.2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytoczna w 2017 roku

Dz.Urz. z dnia 27.03.2017 r., poz. 710;

Dz.Urz. z dnia 11.05.2017r., poz. 1193

   
75. XXVIII/190/2017 23.03.2017 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie osłonowym "Pomóc w chorobie" w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 27.03.2017 r., poz. 711    
76. XXVIII/191/2017 23.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej Dz.Urz. z dnia 27.03.2017 r., poz. 712    
77. XXVIII/192/2017 23.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna Dz.Urz. z dnia 27.03.2017 r., poz. 713  Uchyla uchwała nr XVI.72.2019 z dnia 18.12.2019 r.  
78. XXIX/199/2017 27.04.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze 4 (dz. nr 1/4 część) w obrębie Rokitno Dz. Urz. z dnia 05.05.2017r., poz. 1152    
79. XXX/203/2017 25.05.2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej - odcinka drogi publicznej Dz.Urz. z dnia 31.05.2017 r. poz. 1275    
80. XXXI/208/2017 29.06.2017 r. w sprawie zmiany uchwały o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Dz.Urz. z dnia 18.07.2017 r. poz. 1661    
81. XXXI/209/2017 29.06.2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej Dz.Urz. z dnia 26.07.2017 r. poz. 1689    
82. XXXI/210/2017 29.06.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 18.07.2017 r. poz. 1662    
83. XXXII/219/2017 08.08.2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Dz.Urz. z dnia 09.08.2017 r., poz. 1744    
84. XXXIII/223/2017 07.09.2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Przytoczna za pomocą innego instrumentu płatniczego Dz.Urz. z dnia 13.09.2017 r. poz. 1920    
85. XXXIII/224/2017 07.09.2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu Dz.Urz. z dnia 13.09.2017 r. poz. 1921    
86. XXXIII/225/2017 07.09.2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekińcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków ustalania odpłatności za świadczenia , jak również częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat Dz.Urz. z dnia 13.09.2017 r. poz. 1922    
87. XXXIV/230/2017 28.09.2017 r. w sprawie poboru w dodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Dz.Urz. z dnia 05.10.2017 r. poz. 2089 uchyla uchwała nr V.29.2019 z dnia 25.02.2019 r.  
88. XXXIV/231/2017 28.09.2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Przytoczna na prace konserwatorskie, restauratoirskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Dz.Urz. z dnia 05.10.2017 r. poz. 2090    
89. XXXIV/233/2017 28.09.2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojówe alkoholowych na terenie gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 05.10.2017 r. poz. 2091 uchyla uchwała nr XLIII/298/2018 z dnia 22.08.2018 r.  
90. XXXV/237/2017 26.10.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok Dz.Urz. z dnia 31.10.2017 r. poz. 2226 uchyla uchwała nr XLV/310/2018 z dnia 17.10.2018 r.  
91. XXXVI/243/2017 23.11.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Dz.Urz. z dnia 04.12.2017 r., poz. 2538 uchyla uchwała nr XIV.61.2019 z dnia 30.10.2019 r.  
92. XXXVI/244/2017 23.11.2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji obowiązującycyh na terenie Gminy Przytoczna, dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Dz.Urz. z dnia 04.12.2017 r., poz. 2544    
93. XXXVI/245/2017 23.11.2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłków i pomocy w naturze w formie żywności oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych zwrotów, jak również w sprawie trybu ich pobierania Dz.Urz. z dnia 04.12.2017 r., poz. 2545    
94. XXXVI/246/2017 23.11.2017 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Przytoczna i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu Dz. Urz. z dnia 04.12.2017 r., poz. 2546    
95. XXXVI/247/2017 23.11.2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Dz.Urz. z dnia 04.12.2017 r., poz. 2547    
96. XXXVI/250/2017 23.11.2017 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów i doradców zawodowych Dz.Urz. z dnia 04.12.2017 r., poz. 2548  uchyla uchwała nr XIX.96.2020 z dnia 27.05.2020 r.  
97. XXXVI/251/2017 23.11.2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/137/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz.Urz. z dnia 04.12.2017 r., poz. 2549    
98. XXXVII/254/2017 21.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok Dz.Urz. z dnia 03.01.2018 r., poz. 27    
99. XXXVII/261/2017 21.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/224/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 7 września 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu Dz.Urz. z dnia 29.12.2017 r., poz. 2841    
100. XXXVII/262/2017 21.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/225/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 7 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekińcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków ustalania odpłatności za świadczenia , jak również częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat Dz.Urz. z dnia 29.12.2017 r., poz. 2842    
101. XXXVIII/273/2018 22.02.2018r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2018 Dz.Urz. z dnia 27.02.2018 r., poz. 473    
102. XXXVIII/274/2018 22.02.2018r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytoczna w 2018 r. Dz.Urz. z dnia 27.02.2018 r., poz. 474    
103.

XXXVIII/275/2018

22.02.2018 r. w sprawie podziału gminy Przytoczna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Dz.Urz, z dnia 27.02.2018 r. poz. 478 zmienia uchwała nr XLIII/300/2018 z dnia 22.08.2018 r.  
104. XXXVIII/276/2018 22.02.2018 r. w sprawie podziału gminy Przytoczna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Urz, z dnia 27.02.2018 r. poz. 479    
105. XL/283/2018 24.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/238/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia przedszkoa publicznego w Przytocznej Dz.U. z dnia 27.04.2018 r., poz. 1125 zmienia uchwała nr VI.34.2019 z dnia 26.03.2019 r.  
106. XLI/286/2018 30.05.2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarach 7 i 8 obręb Przytoczna Dz.Urz. z dnia 05.06.2018 r. poz. 1382    
107. XLII/291/2018 28.06.2018r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytoczna Dz.Urz. z dnia 04.07.2018 r. poz. 1627    
108. XLIII/298/2018 22.08.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 29.08.2018 r. poz. 1920    
109. XLIII/299/2018 22.08.2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania Dz.Urz. z dnia 29.08.2018 r. poz. 1921    
110. XLIII/300/2018 22.08.2018 r. w sprawie zmiany opisu granic podziału okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 29.08.2018 r. poz. 1922    
111. XLIV/303/2018 26.09.2018 r. w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Dz.Urz. z dnia 09.10.2018 r. poz.2257    
112. XLIV/304/2018 26.09.2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Dz.Urz. z dnia 09.10.2018 r. poz.2258    
113. XLIV/305/2018 26.09.2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej - odcinka drogi publicznej Dz.Urz. z dnia 09.10.2018 r. poz.2259    
114. XLIV/306/2018 26.09.2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej - odcinka drogi publicznej Dz.Urz. z dnia 09.10.2018 r. poz.2260    
115. XLIV/307/2018 26.09.2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Przytoczna Dz.Urz. z dnia 09.10.2018 r. poz.2261  stwierdzenie nieważności uchwały - wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 22.05.2019 r., Sygn. akt II SA/Go 129/19  
116. XLV/310/2018 17.10.2018 r. w sprawie określenia wysokości stwek podatku od nieruchomości na 2019 rok Dz.Urz. z dnia 26.10.2018 r. poz. 2455 uchyla uchwała nr XIV.60.2019 z dnia 30.10.2019 r.  
117. XLV/311/2018 17.10.2018 r. w sprawie statutu Gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 26.10.2018 r. poz. 2456 rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubuskiego z dnia 23.11.2018 r. NK-I.4131.190.2018.TDOM  

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anna Woźna
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Woźna
Data wprowadzenia:2014-12-15 12:44:18
Opublikował:Anna Woźna
Data publikacji:2014-12-15 12:44:28
Ostatnia zmiana:2020-06-01 09:43:58
Ilość wyświetleń:3455

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij