Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przytoczna

Kolorowy pasek

REJESTR UCHWAŁ

 

 

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY PRZYTOCZNA
L.p. NUMER UCHWAŁY DATA PODJĘCIA W SPRAWIE                                          OGŁOSZONE W DZ.URZ.    WOJ. LUBUSKIEGO UWAGI           OBWIESZCZENIE W DZ. URZ.         W SPRAWIE TEKSTU JEDNOLITEGO
 1.  I/1/2014  1.12.2014r.  w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Przytoczna      
 2.  I/2/2014  1.12.2014r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Przytoczna      
 3.  I/3/2014  1.12.2014r. w sprawie ustalenia regul;aminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przytoczna      
 4.  I/4/2014  1.12.2014r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przytoczna      
5. I/5/2014 1.12.2014r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Przytoczna   zmienia Uchwała Nr XXXI/215/2017 z dnia 29.06.2017 r.  
6. II/6/2014 11.12.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok      
7. II/7/2014 11.12.2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przytoczna   uchyla uchwała nr XLII/294/2018 z dnia 28.06.2018 r.  
8. II/8/2014 11.12.2014 w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 m3 ścieków      
9. II/9/2014 11.12.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/214/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Dz.Urz. z dnia 15.12.2014r., poz. 2395 Uchyla Uchwała Nr XIII/84/2015 z dnia 17.12.2015r.  
10. II/10/2014 11.12.2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok Dz.Urz. z dnia 15.12.2014r., poz. 2396 Uchyla Uchwała Nr XI/73/2015 z dnia 29.10.2015r.  
11. II/11/2014 11.12.2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przytoczna na 2015 rok      
12. II/12/2014 11.12.2014r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Dz.Urz. z dnia 15.12.2014r., poz. 2397    
13. II/13/2014 11.12.2014r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna   Uchyla Uchwała Nr XXXI/216/2017 z dnia 29.06.2017 r.  
14. II/14/2014 11.12.2014r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Przytoczna   Uchyla Uchwała Nr XXXI/217/2017 z dnia 29.06.2017 r.  
15. II/15/2014 11.12.2014r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Przytoczna      
16. II/16/2014 11.12.2014r. w sprawie powołania składu osobowego Kom,isji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i spra Społecznych Rady Gminy Przytoczna   Uchyla Uchwała Nr XXXI/218/2017 z dnia 29.06.2017 r.  
17. III/17/2014 29.12.2014r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu   zmienia Uchwała Nr IV/26/2015 z dnia 05.02.2015r.; zmienia Uchwała Nr XII/76/2015 z dnia 26.11.2015r.; zmienia Uchwała Nr XXXVI/242/2017;  
18. III/18/2014 29.12.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok      
19. III/19/2014 29.12.2014r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2014-2024      
20. III/20/2014 29.12.2014r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014      
21. III/21/2014 29.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok Dz.Urz. z dnia 07.01.2015r. poz. 37

zmienia uchwała nr: IV/25/2015; V/31/2015; VI/41/2015; VII/47/2015; VIII/52/2015; IX/56/2015; X/64/2015; XI/72/2015;

 
22. III/22/2014 29.12.2014r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2015-2029      
23. III/23/2014 29.12.2014r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych na rok 2015      
24. IV/24/2015 05.02.2015r.

w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytoczna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Przytoczna

załącznik do uchwały

     
25. IV/25/2015 05.02.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok      
26. IV/26/2015 05.02.2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu      
27. IV/27/2015 05.02.2015r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego WOKAMID Sp. z o.o. w Przytocznej      
28. IV/28/2015 05.02.2015r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Przytoczna na rok 2015   Uchyla Uchwała Nr XV/105/2016 z dnia 25 lutego 2016r.  
29. IV/29/2015 05.02.2015r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Przytoczna      
30. IV/30/2015 05.02.2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przytoczna Dz.Urz. z dnia 12.02.2015r., poz. 285 Uchyla Uchwała Nr XV/107/2016 z dnia 25 lutego 2016r.  
31. V/31/2015 12.03.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok      
32. V/32/2015 12.03.2015r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2015-2029      
33. V/33/2015 12.03.2015r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej      
34. V/34/2015 12.03.2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Dz.Urz. z dnia 17.03.2015r. poz. 539

zmienia Uchwała Nr IX/57/2015

Uchyla Uchwała Nr XXXIV/230/2017 z dnia 28.09.2017 r.

 
35. V/35/2015 12.03.2015r. w sprawie opłaty targowej Dz.Urz. z dnia 17.03.2015r. poz. 540

zmiania Uchwała Nr IX/58/2015;

Uchyla Uchwała Nr XI/72/2015 z dnia 29.10.2015r.

 
36. V/36/2015 12.03.2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Dz.Urz. z dnia 17.03.2015r. poz. 536    
37. V/37/2015 12.03.2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2015 roku   Uchyla Uchwała Nr XVI/117/2016 z dnia 31.03.2016r.  
38. V/38/2015 12.03.2015r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, położonych na terenie gminy Przytoczna, będących w zarządzie Nadleśnictwa Międzychód      
39. V/39/2015 12.03.2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym Dz.Urz. z dnia 17.03.2015r. poz. 537    
40. V/40/2015 12.03.2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/45/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 17.03.2015r. poz. 541 Uchyla Uchwała Nr VI/45/2015 z dnia 23.04.2015r.  
41. VI/41/2015 23.04.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok      
42. VI/42/2015 23.04.2015r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 m3 ścieków      
43. VI/43/2015 23.04.2015r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata Dz.Urz. z dnia 28.04.2015r. poz. 838    
44. VI/44/2015 23.04.2015r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego-interwencyjnego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt Dz. Urz. z dnia 28.04.2015r. poz. 839    
45. VI/45/2015 23.04.2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/45/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 28.04.2015r. poz. 840 Uchyla Uchwała Nr XXXI/210/2017 z dnia 29.06.2017 r.  
46. VI/46/2015 23.04.2015r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2015 Dz.Urz. z dnia 28.04.2015r. poz. 841    
47. VII/47/2015 28.05.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok      
48. VIII/48/2015 18.06.2015r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem finansowym z wykjonania budżetu Gminy Przytoczna za 2014 rok      
49. VIII/49/2015 18.06.2015r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przytoczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok      
50. VIII/50/2015 18.06.2015r. w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przytoczna" - załącznik   zmienia Uchwała Nr XXXI/212/2017 z dnia 29.06.2017 r.  
51. VIII/51/2015 18.06.2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego      
52. VIII/52/2015 18.06.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok      
53. VIII/53/2015 18.06.2015r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2015-2029      
54. VIII/54/2015 18.06.2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głsowania Dz.Urz. z dnia 29.06.2015 r. poz. 1186    
55. VIII/55/2015 18.06.2015r. w sprawie zsasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin Dz.Urz..z dnia 30.06.2015r. poz. 1210    
56. IX/56/2015 27.08.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok      
57. IX/57/2015 27.08.2015r. w sprawie  zmiany Uchwały Nr V/34/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Dz.Urz. z dnia 02.09.2015r., poz. 1518

Uchyla Uchwała Nr XXXIV/230/2017 z dnia 28.09.2017 r.

 
58. IX/58/2015 27.08.2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/35/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie opłaty targowej Dz.Urz. z dnia 02.09.2015r. poz. 1519 Uchyla Uchwała Nr XI/72/2015 z dnia 29.10.2015r  
59. IX/59/2015 27.08.2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/153/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie opłaty miejscowej Dz.Urz. z dnia 02.09.2015r., poz. 1520    
60. IX/60/2015 27.08.2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Dz.Urz. z dnia 02.09.2015r., poz. 1521    
61. IX/61/2015 27.08.2015r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników      
62. IX/62/2015 27.08.2015r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników      
63. IX/63/2015 27.08.2015r. w sprawie pozbawienia drogi w Chełmsku  kategorii drogi gminnej Dz.Urz. z dnia 02.09.2015r., poz. 1522    
64. X/64/2015 24.09.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok      
65. X/65/2015 24.09.2015r. w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze      
66. X/66/2015 24.09.2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody Dz. Urz. z dnia 29.09.2015r.    
67. X/67/2015 24.09.2015r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych      
68. X/68/2015 24.09.2015r. w sprawie wyboru ławnika na kadencję w latach 2016-2019      
69. X/69/2015 24.09.2015r. w sprawie wysokości i zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów      
70. X/70/2015 24.09.2015r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Przytoczna  uchyla uchwała nr XIX.95.2020 z dnia 27.05.2020 r.    
71. XI/71/2015 29.10.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok      
72. XI/72/2015 29.10.2015r. w sprawie opłaty targowej Dz.Urz. z dnia 04.11.2015r., poz. 1879 zmienia Uchwała Nr XVI/116/2016 z dnia 31.03.2016r. Uchyla Uchwała Nr XXIII/158/2016 z dnia 27.10.2016r.  
73. XI/73/2015 29.10.2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok Dz.Urz. z dnia 04.11.2015r., poz. 1880 zmienia Uchwała Nr XII/77/2015 z dnia 26.11.2015r.; Uchyla Uchwała Nr XXIII/157/2016 z dnia 27.10.2016r.  
74. XI/74/2015 29.10.2015r. w sprawie zwolonienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Dz.Urz. z dnia 04.11.2015r., poz. 1881    
75. XI/75/2015 29.10.2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego   uchyla uchwała nr IV.26.2019 z dnia 06.02.2019 r.  
76. XII/76/2015 26.11.2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 grudnia 2014 r. zmienionej Uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu   zmienia Uchwała Nr XXXVI/242/2017 z dnia 23.11.2017 r.  
77. XII/77/2015 26.11.2015r w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok Dz.Urz. z dnia 03.12.2015r., poz. 2273 Uchyla Uchwała Nr XXIII/157/2016 z dnia 27.10.2016r.  
78. XII/78/2015 26.11.2015r w sprawie opłaty miejscowej Dz.Urz. z dnia 03.12.2015r., poz. 2274    
79. XII/79/2015 26.11.2015r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Dz.Urz. z dnia 03.12.2015r., poz. 2275 Uchyla Uchwała Nr XXIII/160/2016 z dnia 27.10.2016r.  
80. XII/80/2015 26.11.2015r w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Dz.Urz. z dnia 03.12.2015r., poz. 2276    
81. XII/81/2015 26.11.2015r w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Dz.Urz. z dnia 03.12.2015r., poz. 2277    
82. XII/82/2015 26.11.2015r w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Dz.Urz. z dnia 03.12.2015r., poz. 2278    
83. XII/83/2015 26.11.2015r w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Dz.Urz. z dnia 03.12.2015r., poz. 2279    
84. XIII/84/2015 17.12.2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Dz.Urz. z dnia 17.12.2015r. poz. 2598 Uchyla Uchwała Nr XXIII/159/2016 z dnia 27.10.2016r.  
85. XIII/85/2015 17.12.2015r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałnia Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Przytoczna na lata 2016-2023      
86. XIII/86/2015 17.12.2015r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018      
87. XIII/87/2015 17.12.2015r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok      
88. XIII/88/2015 17.12.2015r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2015-2029; objaśnienia do wpf; Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2029; wykaz przedsięwzięc do wpf      
89. XIII/89/2015 17.12.2015r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2016-2029; objaśnienia do WPF; Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2029   zmienia Uchwała Nr XV/101/2016; XVIII/121/2016;  XXII/148/2016;XXIII/155/2016; XXV/166/2016  
90. XIII/90/2015 17.12.2015r w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok Dz.Urz. z dnia 23.12.2015r. poz. 2640

zmienia Uchwała Nr: XIV/97/2016;  XV/100/2016; Uchwała Nr XVII/120/2016; XVIII/126/2016; XIX/130/2016; XX/138/2016; XXI/146/2016; XXII/147/2016; XXIII/154/2016; XXIV/161/2016; XXV/165/2016

 
91. XIII/91/2015 17.12.2015r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przytoczna na 2016 rok      
92. XIII/92/2015 17.12.2015r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przytoczna na lata 2016-2018      
93. XIII/93/2015 17.12.2015r w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytoczna (Brzozowa) Dz.Urz. z dnia 23.12.2015r. poz. 2642    
94. XIII/94/2015 17.12.2015r w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytoczna (Sadowa) Dz.Urz. z dnia 23.12.2015r. poz. 2644    
95. XIII/95/2015 17.12.2015r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze 4 (dz. nr 1/4 część) w obrębie Rokitno      
96. XIII/96/2015 17.12.2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Przytoczna i komisji stałych na rok 2016      
97. XIV/97/2016 29.01.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok      
98. XIV/98/2016 29.01.2016r. w sprawie zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej, ul. św. Jana Bosco 1      
99. XIV/99/2016 29.01.2016r. w sprawie porozumienia dotyczącego realizacji inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 004303F - w miejscowości Rokitno, gmina Przytoczna"      
100. XV/100/2016 25.02.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok      
101. XV/101/2016 25.02.2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2016-2030      
102. XV/102/2016 25.02.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu finansowego do spółki WOKAMID sp. z o.o. z siedzibą w Przytocznej o wartości łącznej 9916000,00 zł  

zmienia Uchwała Nr XXII/149/2016 z dnia 29.09.2016r.

 
103. XV/103/2016 25.02.2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego      
104. XV/104/2016 25.02.2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Międzyrzeckiego      
105. XV/105/2016 25.02.2016r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Przytoczna na rok 2016      
106. XV/106/2016 25.02.2016r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 Gminy Przytoczna" Dz.Urz. z dnia 25.03.2016r., poz. 652    
107. XV/107/2016 25.02.2016r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna Dz.Urz. z dnia 25.03.2016r., poz. 658 Uchyla Uchwała Nr XVII/123/2016 z dnia 28.04.2016r.  
108. XV/108/2016 25.02.2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowcyh prowadzonych przez Gminę Przytoczna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej Dz.Urz. z dnia 25.03.2016r., poz. 655 Uchyla Uchwała Nr XXVIII/191/2017 z dnia 23.03.2017 r.  
109. XV/109/2016 25.02.2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Przytoczna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum Dz.Urz. z dnia 25.03.2016r., poz. 650    
110. XV/110/2016 25.02.2016r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2016 Dz.Urz. z dnia 25.03.2016r., poz.654    
111. XV/111/2016 25.02.2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Przytoczna Dz.Urz. z dnia 25.03.2016r., poz. 656  zmienia uchwała nr XIX.98.2020 z dnia 27.05.2020 r.  
112. XV/112/2016 25.02.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Przytoczna oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy      
113. XV/113/2016 25.02.2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przytoczna Dz. Urz. z dnia 25.03.2016r., poz. 657    
114. XV/114/2016 25.02.2016r. w sprawie realizacji Programu Zdrowotnego Gminy Przytoczna na lata 2016-2020 jako cel główny profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna      
115. XVI/115/2016 31.03.2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków      
116. XVI/116/2016 31.03.2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej Dz.Urz. z dnia 04.04.2016r., poz. 732 Uchyla Uchwała Nr XXIII/158/2016 z dnia 17.10.2016 r.  
117. XVI/117/2016 31.03.2016r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2016 r. Dz.Urz. z dnia 04.04.2016r., poz. 733 Stwierdzenie nieważności Uchwały - Rozstrzygnięcie Nadzorcze wojewody Lubuskiego Nr NK-I.4131.123.2016.AKop. z dnia 29.04.2016 r.  
118. XVI/118/2016 31.03.2016r. w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej      
119. XVI/119/2016 31.03.2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przytocznej      
120. XVII/120/2016 28.04.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok      
121. XVII/121/2016 28.04.2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2016-2030      
122. XVII/122/2016 28.04.2016r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Przytoczna      
123. XVII/123/2016 28.04.2016r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna Dz.Urz. z dnia 06.05.2016r., poz. 1017 Uchyla Uchwała Nr XXVIII/192/2017 z dnia 23.03.2017 r.  
124. XVIII/124/2016 02.06.2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/177/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania Dz.Urz. z dnia 07.06.2016r., poz. 1210 uchyla uchwała nr XV.67.2019 z dnia 27.11.2019 r.   
125. XVIII/125/2016 02.06.2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/168/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych Dz.Urz. z dnia 07.06.2016r., poz. 1211 Uchyla Uchwała Nr XXXVI/250/2017 z dnia 23.11.2017 r.  
126. XVIII/126/2016 02.06.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok      
127. XIX/127/2016 30.06.2016r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przytoczna za 2015 rok      
128. XIX/128/2016 30.06.2016r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przytoczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok      
129. XIX/129/2016 30.06.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim"      
130. XIX/130/2016 30.06.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok      
131. XIX/131/2016 30.06.2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytoczna Dz.Urz. z dnia 07.07.2016r., poz. 1464    
132. XIX/132/2016 30.06.2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody Dz.Urz. z dnia 07.07.2016r., poz. 1465    
133. XIX/133/2016 30.06.2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na teenie Gminy Przytoczna w 2016 roku Dz.Urz. z dnia 07.07.2016r., poz. 1466    
134. XIX/134/2016 30.06.2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 07.07.2016r., 1452

 zmienia uchwała nr II.11.2018 z dnia 30.11.2018 r.

uchyla uchwała nr XVII.76.2020 z dnia 12.02.2020 r.

 
135. XIX/135/2016 30.06.2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Dz.Urz. z dnia 07.07.2016r., poz. 1453

 zmienia uchwała nr II.12.2018 z dnia 30.11.2018 r.

uchyla uchwała nr XVII.77.2020 z dnia 12.02.2020 r.

 
136. XIX/136/2016 30.06.2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Dz.Urz. z dnia 07.07.2016r., poz. 1455  uchyla uchwała nr XVIII.90.2020 z dnia 31.03.2020 r.  
137. XIX/137/2016 30.06.2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz.Urz. z dnia 07.07.2016r., poz. 1458 zmienia Uchwała Nr XXXVI/251/2017 z dnia 23.11.2017 r.  
138. XX/138/2016 23.08.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok      
139. XX/139/2016 23.08.2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna    Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr NK-I.4131.286.2016.A.Kop z dnia 21 września 2016 r.  
140. XX/140/2016 23.08.2016r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przytoczna Dz.Urz. z dnia 25.08.2016r., poz. 1706    
141. XX/141/2016 23.08.2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu      
142. XX/142/2016 23.08.2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Międzyrzecz   Uchyla Uchwała Nr XXI/145/2016 z dnia 08.09.2016  
143. XX/143/2016 23.08.2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skwierzyna   Uchyla Uchwała Nr XXI/144/2016 z dnia 08.09.2016  
144. XXI/144/2016 08.09.2016r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Skwierzyna      
145. XXI/145/2016 08.09.2016r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Międzyrzecz      
146. XXI/146/2016 08.09.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok      
147. XXII/147/2016 29.09.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok      
148. XXII/148/2016 29.09.2016r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2030      
149. XXII/149/2016 29.09.2016r w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/102/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu finansowego do spółki WOKAMID sp. z o.o. z siedzibą w Przytocznej o wartości łącznej 9 916 000,00 zł      
150. XXII/150/2016 29.09.2016r w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Dz.Urz. z dnia 06.10.2016r. poz. 1996    
151. XXII/151/2016 29.09.2016r w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Dz.Urz. z dnia 06.10.2016r., poz. 1997    
152. XXII/152/2016 29.09.2016r w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Dz.Urz. z dnia 06.10.2016r., poz. 1998    
153. XXIII/153/2016 27.10.2016r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu Dz.Urz. z dnia 03.11.2016r. poz. 2156    
154. XXIII/154/2016 27.10.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok      
155. XXIII/155/2016 27.10.2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2016 - 2030      
156. XXIII/156/2016 27.10.2016r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej      
157. XXIII/157/2016 27.10.2016r. w sprawie określenia wysokści stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok Dz.Urz. z dnia 03.11.2016r. poz. 2157 Uchyla Uchwała Nr XXXV/237/2017 z dnia 26.10.2017 r.  
158. XXIII/158/2016 27.10.2016r. w sprawie opłaty targowej Dz.Urz. z dnia 03.11.2016r. poz. 2158 uchyla uchwała nr V.30.2019 z dnia 25.02.2019 r.  
159. XXIII/159/2016 27.10.2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji i danych o zwolnieniach obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna, dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Dz.Urz. z dnia 03.11.2016r. poz. 2167 zmienia Uchwała Nr XXV/172/2016 z dnia 28.12.2016 r.; Uchyla Uchwała Nr XXXVI/244/2017 z dnia 23.11.2017 r.  
160. XXIII/160/2016 27.10.2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Dz.Urz. z dnia 03.11.2016r. poz. 2159 Uchyla Uchwała Nr XXXVI/243/2017 z dnia 23.11.2017 r.  
161. XXIV/161/2016 01.12.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok      
162. XXIV/162/2016 01.12.2016r. w sprawie przyjęcia rocznego programu na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Dz.Urz. z dnia 07.12.2016r. poz. 2549    
163. XXIV/163/2016 01.12.2016r. w sprawie poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec rządowego projektu ustawy dotyczącej likwidacji gimnazjów i przewidywanych skutków likwidacji gimnazjów w gminach członkowskich      
164. XXV/164/2016 28.12.2016r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Przytoczna i komisji stałych na rok 2017   zmienia Uchwała Nr XXXIII/226/2017 z dnia 07.09.2017 r.  
165. XXV/165/2016 28.12.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok      
166. XXV/166/2016 28.12.2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2016-2030      
167. XXV/167/2016 28.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok Dz.Urz. z dnia 03.01.2017 r. poz. 34

zmienia Uchwała Nr XXVI/173/2017; XXVII/183/2017; XXVIII/185/2017; XXIX/196/2017; XXX/201/2017; XXXI/206/2017; XXXIII/221/2017; XXXIV/228/2017; XXXV/235/2017; XXXVI/240/2017; XXXVII/252/2017;

 
168. XXV/168/2016 28.12.2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2017-2030      
169. XXV/169/2016 28.12.2016r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021 WOKAMID sp. z o.o.   Uchyla Uchwała Nr XXXVIII/272/2018 z dnia 22.02.2018 r.  
170. XXV/170/2016 28.12.2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przytoczna na 2017 rok      
171. XXV/171/2016 28.12.2016r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Przytoczna na lata 2016-2022; załącznik - Program Rewitalizacji; zał. nr 1 do PR; załącznik nr 2 do PR; załącznik nr 3 do PR; załącznik nr 4 do PR      
172. XXV/172/2016 28.12.2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji i danych o zwolnieniach obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna, dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Dz.Urz. z dnia 03.01.2017 r. poz. 35 Uchyla Uchwała Nr XXXVI/244/2017 z dnia 23.11.2017 r.  
173. XXVI/173/2017 26.01.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok      
174. XXVI/174/2017 26.01.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego      
175. XXVI/175/2017 26.01.2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej stawki Dz.Urz. z dnia 31.01.2017 r. poz. 260    
176. XXVI/176/2017 26.01.2017r. w sprawie wprowadzenia zmian do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego dla Gminy Przytoczna na lata 2011-2020      
177. XXVI/177/2017 26.01.2017r. w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Przytoczna Dz.Urz. z dnia 31.01.2017 r., poz. 261 uchyla uchwała nr XV.65.2019 z dnia 27.11.2019 r.   
178. XXVI/178/2017 26.01.2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego      
179. XXVI/179/2017 26.01.2017r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Wierzbnie w celu utworzenia Filii Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej      
180. XXVII/180/2017 23.02.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok      
181. XXVII/181/2017 23.02.2017r. w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Przytoczna      
182. XXVII/182/2017 23.02.2017r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2017 Dz.Urz. z dnia 01.03.2017 r. poz. 497    
183. XXVII/183/2017 23.02.2017r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 01.03.2017r. poz. 503     
184. XXVII/184/2017 23.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej  3 lat  nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Nowa Niedrzwica  oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcioa umowy.      
185. XXVIII/185/2017 23.03.2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe  Dz.Urz. z dnia 27.03.2017 r., poz. 709 zmienia Uchwała Nr XXXI/208/2017 z dnia 29.06.2017 r.  
186. XXVIII/186/2017 23.03.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok      
187. XXVIII/187/2017 23.03.2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2017-2030      
188. XXVIII/188/2017 23.03.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Międzyrzecz      
189. XXVIII/189/2017 23.03.2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytoczna w 2017 roku

Dz.Urz. z dnia 27.03.2017r., poz. 710;

Dz.Urz. z dnia 11.05.2017 r., poz. 1193

   
190. XXVIII/190/2017 23.03.2017r. w sprawie zmian w Gminnym Programie osłonowym :Pomóc w chorobie" w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 27.03.2017r., poz. 711    
191. XXVIII/191/2017 23.03.2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej Dz.Urz. z dnia 27.03.2017r., poz. 712    
192. XXVIII/192/2017 23.03.2017r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna Dz.Urz. z dnia 27.03.2017r., poz. 713  uchyla uchwała nr XVI.72.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.  
193. XXVIII/193/2017 23.03.2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków      
194. XXVIII/194/2017 23.03.2017r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce      
195. XXVIII/195/2017 23.03.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzecz      
196. XXIX/196/2017 27.04.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok      
197. XXIX/197/2017 27.04.2017r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Dolina Warty i Dolnej Noteci"; załącznik do uchwały      
198. XXIX/198/2017 27.04.2017r. w sprawie stwierdzenia nie naruszenia, przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze 4 (dz. nr 1/4 część) w obrębie Rokitno ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytoczna      
199. XXIX/199/2017 27.04.2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze 4 (dz. nr 1/4 część) w obrębie Rokitno Dz.Urz. z dnia 05.05.2017r., poz. 1152    
200. XXIX/200/2017 27.04.2017r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów geodezyjnych Nowa Niedrzwica, Gaj, Przytoczna, Krasne Dłusko i Dębówko w jednostce ewidencyjnej Przytoczna   zmienia uchwała nr XXXVII/259/2017 z dnia 21.12.2017 r.  
201. XXX/201/2017 25.05.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok      
202. XXX/202/2017 25.05.2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2017-2030      
203. XXX/203/2017 25.05.2017r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej - odcinka drogi publicznej Dz.Urz. z dnia 31.05.2017 r. poz. 1275    
204. XXXI/204/2017 29.06.2017r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przytoczna za 2016 rok      
205. XXXI/205/2017 29.06.2017r. w sprawie udzielenia Wójtwi Gminy Przytoczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok      
206. XXXI/206/2017 29.06.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok      
207. XXXI/207/2017 29.06.2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2017-2030      
208. XXXI/208/2017 29.06.2017r. w sprawie zmiany uchwały o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Dz.Urz. z dnia 18.07.2017 r. poz. 1661    
209. XXXI/209/2017 29.06.2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej Dz.Urz. z dnia 26.07.2017 r. poz. 1689    
210. XXXI/210/2017 29.06.2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 18.07.2017 r. poz. 1662    
211. XXXI/211/2017 29.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Przytoczna oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy      
212. XXXI/212/2017 29.06.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dela Gminy Przytoczna"      
213. XXXI/213/2017 29.06.2017r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu o nazwie "Dolina Warty i Dolnej Noteci" 
     
214. XXXI/214/2017 29.06.2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośćWójta Gminy Przytoczna      
215. XXXI/215/2017 29.06.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Przytoczna      
216. XXXI/216/2017 29.06.2017r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna      
217. XXXI/217/2017 29.06.2017r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Finansów, Rozowju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Przytoczna      
218. XXXI/218/2017 29.06.2017r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji i Spraw Społecznych      
219. XXXII/219/2017 08.08.2017r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Dz.Urz. z dnia 09.08.2017 r., poz. 1744    
220. XXXII/220/2017 08.08.2017r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej na lata 2017-2020 o nazwie "Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Przytoczna na lata 2017-2020"      
221. XXXIII/221/2017 07.09.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok      
222. XXXIII/222/2017 07.09.2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2017-2030      
223. XXXIII/223/2017 07.09.2017r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Przytoczna za pomocą innego instrumentu płatniczego Dz.Urz. z dnia 13.09.2017 r. poz. 1920    
224. XXXIII/224/2017 07.09.2017r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu Dz.Urz. z dnia 13.09.2017 r. poz. 1921 zmienia uchwała nr XXXVII/261/2017 z dnia 21.12.2017 r.  
225. XXXIII/225/2017 07.09.2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych busług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków ustalania odpłatności za świadczenia , jak również częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat Dz.Urz. z dnia 13.09.2017 r. poz. 1922 zmienia uchwała nr XXXVII/262/2017 z dnia 21.12.2017 r.  
226. XXXIII/226/2017 07.09.2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/164/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcias planu pracy Rady Gminy Przytoczna i komisji stałych na rok 2017      
227. XXXIII/227/2017 07.09.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Przytoczna oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy      
228. XXXIV/228/2017 28.09.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok      
229. XXXIV/229/2017 28.09.2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2017-2030      
230. XXXIV/230/2017 28.09.2017r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Dz.Urz. z dnia 05.10.2017 r. poz. 2089 uchyla uchwała nr V.29.2019 z dnia 25.02.2019 r.  
231. XXXIV/231/2017 28.09.2017r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Przytoczna na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Dz.Urz. z dnia 05.10.2017 r. poz. 2090    
232. XXXIV/232/2017 28.09.2017r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Gorzycko"      
233. XXXIV/233/2017 28.09.2017r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 45% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 05.10.2017 r. poz. 2091 uchyla uchwała nr XLIII/298/2018 z dnia 22.08.2018 r.  
234. XXXIV/234/2017 28.09.2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarach 7 i 8 obręb Przytoczna   zmienia uchwała nr XXXVII/263/2017 z dnia 21.12.2017 r.  
235. XXXV/235/2017 26.10.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok      
236. XXXV/236/2017 26.10.2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2017-2030      
237. XXXV/237/2017 26.10.2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok Dz.Urz. z dnia 31.10.2017 r. poz. 2226  uchyla uchwała nr XLV/310/2018 z dnia 17.10.2018 r.  
238. XXXV/238/2017 26.10.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Przytocznej w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej      
239. XXXV/239/2017 26.10.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wierzbnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Wierzbnie      
240. XXXVI/240/2017 23.11.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok      
241. XXXVI/241/2017 23.11.2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2017-2030      
242. XXXVI/242/2017 23.11.2017r. w sprawie zmiany uchwały nr III/17/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunlanych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu      
243. XXXVI/243/2017 23.11.2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Dz.Urz. z dnia 4.12.2017 r., poz. 2538  uchyla uchwała nr XIV.61.2019 z dnia 30.10.2019 r.  
244. XXXVI/244/2017 23.11.2017r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna, dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Dz.Urz. z dnia 04.12.2017 r., poz. 2544    
245. XXXVI/245/2017 23.11.2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłków i pomocy w naturze w formie żywności oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych zwrotów, jak równieżź w sprawie trybu ich pobierania Dz.Urz. z dnia 04.12.2017 r., poz. 2545    
246. XXXVI/246/2017 23.11.2017r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Przytoczna i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu Dz.Urz. z dnia 04.12.2017 r., poz. 2546    
247. XXXVI/247/2017 23.11.2017r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Dz.Urz. z dnia 01.12.2017 r., poz. 2547    
248. XXXVI/248/2017 23.11.2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Przytoczna      
249. XXXVI/249/2017 23.11.2017r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody      
250. XXXVI/250/2017 23.11.2017r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów i doradców zawodowych Dz.Urz. z dnia 04.12.2017 r., poz. 2548  uchyla uchwała nr XIX.96.2020 z dnia 27.05.2020 r.  
251. XXXVI/251/2017 23.11.2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/137/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia termiu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz.Urz. z dnia 04.12.2017 r., poz. 2549    
252. XXXVII/252/2017 21.12.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok      
253. XXXVII/253/2017 21.12.2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2017-2030      
254. XXXVII/254/2017 21.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok Dz.Urz. z dnia 03.01.2018 r., poz. 27 zmienia uchwała nr: XXXVIII/267/2018; XXXIX/278/2018;XL/281/2018; XLII/289/2018; XLIII/296/2018;uchwała nr XLIV/302/2018; uchwała nr XLV/308/2018; uchwała nr II.5.2018;  
255. XXXVII/255/2017 21.12.2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2018-2030   zmienia uchwała nr: XXXVIII/268/2018; XXXIX/279/2018; XL/282/2018; XLI/285/2018; XLIII/297/2018; XLV/309/2018;  
256. XXXVII/256/2017 21.12.2017r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023 dla Gminy Przytoczna" - załącznik - załącznik 1      
257. XXXVII/257/2017 21.12.2017r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Przytoczna na lata 2017-2032" - załącznik      
258. XXXVII/258/2017 21.12.2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przytoczna na 2018 rok      
259. XXXVII/259/2017 21.12.2017r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXIX/200/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku dotyczącej zmiany granic obrębów geodezyjnych Nowa Niedrzwica, Gaj, Przytoczna, Krasne Dłusko i Dębówko w jednostce ewidencyjnej Przytoczna      
260. XXXVII/260/2017 21.12.2017r. w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Przytoczna w 2018 r.      
261. XXXVII/261/2017 21.12.2017r. w sprawiezmiany uchwały nr XXXIII/224/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 7 wrześniaq 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu Dz.Urz. z dnia 29.12.2017 r., poz. 2841    
262. XXXVII/262/2017 21.12.2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/225/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 7 wrześniaq 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków ustalania odpłatności za świadczenia, jak również częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat Dz.Urz. z dnia 29.12.2017 r., poz. 2842    
263. XXXVII/263/2017 21.12.2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 września 2017 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarach 7 i 8 obręb Przytoczna      
264. XXXVII/264/2017 21.12.2017r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Przytoczna i komisji stałych na rok 2018      
265. XXXVII/265/2017 21.12.2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Przytoczna      
267. XXXVIII/267/2018 22.02.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok      
268. XXXVIII/268/2018 22.02.2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2018-2030      
269. XXXVIII/269/2018 22.02.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie zakupu karetki-ambulansu      
270. XXXVIII/270/2018 22.02.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w miejscowości Lubikowo      
271. XXXVIII/271/2018 22.02.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Rokitno      
272. XXXVIII/272/2018 22.02.2018r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2023 WOKAMID Sp. z o.o.    uchyla uchwała nr II.9.2018 z dnia 30.11.2018 r.  
273. XXXVIII/273/2018 22.02.2018r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2018 Dz.Urz. z dnia 27.02.2018 r., poz. 473    
274. XXXVIII/274/2018 22.02.2018r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytoczna w 2018 roku Dz.Urz. z dnia 27.02.2018 r., poz. 474    
275. XXXVIII/275/2018 22.02.2018r. w sprawie podziału gminy Przytoczna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Dz.Urz. z dnia 27.02.2018 r., poz. 478 zmienia uchwała nr XLIII/300/2018 z dnia 22.08.2018 r.  
276. XXXVIII/276/2018 22.02.2018r. w sprawie podziału gminy Przytoczna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Urz. z dnia 27.02.2018 r., poz. 479    
277. XXXVIII/277/2018 22.02.2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Przytoczna      
278. XXXIX/278/2018 22.03.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok      
279. XXXIX/279/2018 22.03.2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2018-2030      
280. XXXIX/280/2018 22.-3.2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/200/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów geodezyjnych Nowa Niedrzwica, Gaj, Przytoczna, Krasne Dłusko i Dębówko w jednostce ewidencyjnej Przytoczna      
281. XL/281/2018 24.04.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok      
282. XL/282/2018 24.04.2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2018-2030      
283. XL/283/2018 24.04.2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/238/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia przedszkola publicznego w Przytocznej Dz.Urz. z dnia 27.04.2018 r., poz. 1125 zmienia uchwała nr VI.34.2019 z dnia 26.03.2019 r.  
284. XLI/284/2018 30.05.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.      
285. XLI/285/2018 30.05.2018r. w sprawie zmiany wileoletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2018-2030      
286. XLI/286/2018 30.05.2018r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarach 7 i 8 obręb Przytoczna Dz.Urz. z dnia 05.06.2018 r. poz. 1382    
287.

XLII/287/2018

28.06.2018r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przytoczna za 2017 rok      
288.

XLII/288/2018

28.06.2018r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przytoczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok      
289.

XLII/289/2018

28.06.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok      
290.

XLII/290/2018

28.06.2018r. w sprawie przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków      
291.

XLII/291/2018

28.06.2018r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytoczna Dz.Urz. z dnia 04.07.2018 r. poz. 1627    
292.

XLII/292/2018

28.06.2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów turystyczno-wypoczynkowych nad Jeziorem Lubikowskim      
293.

XLII/293/2018

28.06.2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Lubikowskim      
294.

XLII/294/2018

28.06.2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przytoczna      
295. XLII/295/2018 28.06.2018r. w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze      
296. XLIII/296/2018 22.08.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok      
297. XLIII/297//2018 22.08.2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2018-2030      
298. XLIII/298/2018 22.08.2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 29.08.2018 r. poz. 1920    
299. XLIII/299/2018 22.08.2018r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania Dz. Urz. z dnia 29.08.2018 r. poz. 1921    
300. XLIII/300/2018 22.08.2018r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 29.08.2018 r. poz. 1922    
301. XLIII/301/2018 22.08.2018r. w sprawie powołania komisji doraźnej      
302. XLIV/302/2018 26.09.2018r. w sprawie zminy uchwały budżetowej na 2018 rok      
303. XLIV/303/2018 26.09.2018r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Dz.Urz. z dnia 09.10.2018 r. poz. 2257 stwierdzenie nieważności uchwały w części - rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubuskiego nr NK-I.4131.173.2018.TDOM  
304. XLIV/304/2018 26.09.2018r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Dz.Urz. z dnia 09.10.2018 r. poz. 2258 stwierdzenie nieważności uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubuskiego nr NK-I.4131.173.2018.TDOM  
305. XLIV/305/2018 26.09.2018r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej - odcinka drogi publicznej Dz.Urz. z dnia 09.10.2018 r. poz. 2259    
306. XLIV/306/2018 26.09.2018r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej - odcinka drogi publicznej Dz.Urz. z dnia 09.10.2018 r. poz. 2260    
307. XLIV/307/2018 26.09.2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego w obrębie miejscowości Przytoczna Dz.Urz. z dnia 09.10.2018 r. poz. 2261 stwierdzenie nieważności uchwały - wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.  z dnia 22.05.2019 r. Sygn. akt II SA/Go 129/19  
308. XLV/308/2018 17.10.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok      
309. XLV/309/2018 17.10.2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2018-2030      
310. XLV/310/2018 17.10.2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok Dz.Urz. z dnia 26.10.2018 r. poz. 2455 uchyla uchwała nr XIV.60.2019 z dnia 30.10.2019 r.  
311. XLV/311/2018 17.10.2018r. w sprawie statutu Gminy Przytoczna Dz.Urz. z dnia 26.10.2018 r. poz. 2456 rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubuskiego z dnia 23.11.2018 r. NK-I.4131.190.2018.TDOM  
312. XLV/312/2018 17.10.2018r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, położonych na terenie gminy Przytoczna, będących w zarządzie Nadleśnictwa Międzyrzecz      

 

Metadane

Źródło informacji:Anna Woźna
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Woźna
Data wprowadzenia:2014-12-02 13:05:37
Opublikował:Anna Woźna
Data publikacji:2014-12-02 13:21:44
Ostatnia zmiana:2020-06-01 09:46:42
Ilość wyświetleń:3847

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij